kàzvəm

Meaning: 
say
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where kàzvəm appears

Rakovski: 25 - nə kòlku sɨ gudɨ̀nɨ àz zèj də mu kàzvəm če
Malevo/Xsk 1: 70 - ne mògə ti kàzvəm
Mogilica 4: 26 - n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Leštak 1: 39 - əmi tòj kirəžilɤ̀k əmə ti kàzvəm kətu nəpràiš
Stalevo 4: 52 - či e v’àrnu vìkəm nèv’àrnu jà ne prodùmvəm ni kàzvəm vìkəm
Huhla 2: 1 - jɛ̀ če gà f kàzvəm pòvn'ə či màjkə stɤ̀rže stɤ̀rže stɤ̀rže
Huhla 3: 18 - əmə jà mu kàzvəm t'èbe əku tə b'àhə fàtili ə mur'ɤ̀t
Brŭšljan 4: 7 - də rəstè štòtu ìnač'e jà nəlì vi kàzvəm zə tvà
Gela 3: 39 - lì t kàzvəm nì go sme umɛ̀sɤlɤ nàšijas ezìk ezgà
Stikŭl 1: 77 - jɛ̀ vɤ kàzvəm drùgučɛ̀šnutu beše enəkvò
Stikŭl 2: 117 - à če nəkvò znàjə sìn enəkvò vi kàzvəm
Stikŭl 1: 127 - i jɛ̀ hmə kàzvəm jɛ̀ hmə kàzvəm vìkem
Stikŭl 1: 127 - i jɛ̀ hmə kàzvəm jɛ̀ hmə kàzvəm vìkem
Vŭrbina 1: 7 - š’ə kàzvəm nə hərmànə əgà gu izvàd’ət uvərhɤ̀d gu mùl’etənə
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut