kàzva

Meaning: 
say
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where kàzva appears

Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 1: 78 - ama kažì mi kàk se kàzva tovà selò
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 262 - žeglì se kàzva
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Vladimirovo 2: 72 - e nèka t’à da go kàzva
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Tihomir 2: 8 - kàk se kàzva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut