kat

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where kat appears

Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 5: 37 - vkèpaxa gi kat nì zakɑ̀raxa kɑ̀i tàm i ə izl’àzaha kɑ̀e
Golica 5: 71 - mɑ̀lko ama podɛ̀ržat gi s urɛ̀dia i s’ètn’e kat dohàd’a edìn rusnàk
Golica 3: 102 - mamùl':tȅ kat sɛ̀ və
Golica 3: 104 - čùvaj Mariòno ma ma mamùl':tȅ kat sɛ̀ rast'ɛ̀li
Golica 3: 157 - tùj kakò i tɛ̀z godìna kat sɛ̀ vəzgɛ̀naha kòjto mòže
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 3: 18 - a òn rekɤ̀l če ti dadèm belèžnikət kat tì kakò odgɤ̀tneš na mène
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 3: 65 - tò nelì čovèk kat pàdne òn se skotèl’a
Stakevci 4: 76 - də da opàdne pazdèrɤt i tegàj kat opàdne pazdèrɤt
Stakevci 4: 82 - kat uzrèju ìma ednè dùmamo im ednè bèlke i ednè cṛ̀nke̥
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Repljana 1: 21 - kat pìpnu onò mi mòkro tùj pod mìšku bolì me
Repljana 3: 42 - ta kat ìdu ofčarè da si pɤk zagṛ̀nu opandžàk če vàli dɤ̀š
Repljana 3: 60 - proletɤ̀ kat mìne gerg’òvden kat se stòpli vèče
Repljana 3: 60 - proletɤ̀ kat mìne gerg’òvden kat se stòpli vèče
Repljana 1: 96 - kat izlèzne dòjde džùrdžovden onì gi iskàru iz livàdete
Repljana 1: 123 - mìlo me kat te vidò če bṛ̀ziš po jàganciti [laughter] a dojdè
Vŭrbovo 1: 35 - òn mrtvɤ̀c stìgli do gròbištata a ottàm kat vɤrvèli
Vŭrbovo 1: 44 - nɤ rùku si kat otìdeš pri màjku pokažì g’u mòjɤt pṛ̀sten
Bansko: 37 - ì pòsle tùremè ja da sa peč'è kat sa ispeč'è
Bansko: 121 - pa vrì kat tùrime f pèčkata zadùš'enu da vrì
Bansko: 255 - kapamà kat gu napràime i i drùgo vèč'e jaxnìja sùpa i
Eremija 4: 43 - tè tùka kat dòjde da sère i pùf
Dolno Ujno: 43 - od vḷ̀nata ofcàta kat sə ostrižè
Skrŭt 3: 18 - càla pòs pòstexme vilìgden’ kat k’i dòi i ot cɤ̀rkva
Skrŭt 2: 88 - tìa kat se vɤ̀rnat
Skrŭt 2: 116 - àa takà de uttùka kat k’i ìat togàj k’i ja oblèkvat
Skrŭt 2: 132 - mi kat sa vɤ̀rnat u mumčètu vìki togàj džumbìš càla nòš
Skrŭt 2: 149 - štu ìma tovà k’e a dàrat kat iskàrat momàta vònka na
Skrŭt 1: 195 - ka smè a slušàli bàbi dèdovci kat sà raspravàli
Stalevo 2: 55 - nè nè tvà kat vèče kat e isɤ̀xnal
Stalevo 2: 55 - nè nè tvà kat vèče kat e isɤ̀xnal
Gela 3: 9 - kato ìdem kat ìdem f amèrika t'à še ni vòdi
Gela 1: 17 - è esèj po vɔ̀rhə də minɔ̀t i tò kat sa izvᶤìkaše
Stančov Han 1: 77 - a kat stɤ̀piš nə nə tìja stɤpɤlcà kakvò pràvət kakvò stàvaše
Sŭrnica 3: 18 - čakɤ̀m li na čakɤ̀m li mu vìkate kat se nared’ɤ̀t
Oborište 2: 40 - i kat na velìden tovà e na vrɤ̀bnica i
Oborište 1: 150 - nè kat sìreneto kato s se fàne
Oborište 1: 151 - sìreneto kat sa fàne sa razbɤ̀rka sɤs ednà takòva
Sveta Petka 3: 132 - kat nag’òbriš stàva kakòf štè da tùriš sɛ̀nu
Gorna Krušica 2: 40 - kat si vidèl tìja mizèrii

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut