katò

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where katò appears

Bansko: 123 - i sètne katò a izvàdime kugàtu ìskame vèč'e da a sipùvame
Skrŭt 2: 128 - ot cɤ̀rkvətə katò a vènčat
Oborište 1: 136 - vɤf kakvò vɤf tèndžuri ili vɤfᵊ ə kɤzàn gul’àmᵊ katò e mnògo mlekòto
Sveta Petka 3: 86 - i tavà katò gu uvrɤšèm iskàraa kun’ètu iš’č’ìstim slàmətə
Bela 1: 111 - i katò mi se obàdixa ednà vèčer da mi kàžat
Breste 2: 9 - katò zàjde sḷ̀nceto
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut