kò

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
interr
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where kò appears

Golica 3: 176 - jà da u kò dùmam bòže bòže pu mòl'a sə
Žitnica 3: 7 - nè̝məh si nè̝məm zɤ̀rnu də dàvəm pàk kò də nəpràim
Stakevci 2: 18 - no nè.znam sɤ̀k koè da otkìnem ne znàm kò e
Stakevci 1: 66 - ta otòše u pìvnicutu jà pogledà tekà kò da pràim sɤ̀ga
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 158 - ə səs ə gìps gi nəpràime znàiš kò i stud’ènu
Garvan 2: 12 - i təkòs prəstɤ̀ ìdi ètu tù̥kə̥ kò sə trùpə
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Garvan 1: 176 - təkòs kò də v'i prəkàzvəm nəpràu ìstinə sà nə mène
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Markovo: 84 - kò də pràət
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Malevo/Xsk 1: 57 - kò də mi e rəskàzvəl wujn’ɨ̀k b’è̝še pòmn’ə dòjde tùkə
Malevo/Xsk 2: 78 - kət umrè̝ kò zə pràjə jà bez nè̝hi̥
Mogilica 3: 114 - sedɛ̀h gà flɛ̀zəhme f tèkezesè pàk kò še pràiš
Drabišna 1: 59 - ə nìe gl'èdəme n'àmə s'à s'à kò gl'èdət sià nìštu n'àmə
Drabišna 2: 106 - èj mumìč'i kò tɤ̀rsiš tùkə nìš'tu ìkə kò tɤ̀rs'əm
Drabišna 2: 106 - èj mumìč'i kò tɤ̀rsiš tùkə nìš'tu ìkə kò tɤ̀rs'əm
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 48 - kò də vi kàžə
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kralevo 2: 111 - a kò
Huhla 2: 10 - əm s'à kò ənì drùgi sə jədɤ̀t
Huhla 3: 20 - dòjde vɤ̀lčo slùšəj kò šə kàžə še dòjde kumunìzmə
Huhla 3: 31 - tòj vìkə s'à kəè kò də pràjə ìkəm nə znàm
Huhla 3: 32 - nà vɤ̀ri gl'èdəj də vìdim kò pràət hòrətə utìde nədòlu
Huhla 3: 33 - gà utìde dòjde žèno zbèri mi l'àp kò vəzdìšəš b'è
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Huhla 2: 86 - mi òt' kò də pràim še pred'ène be čèpkəne vɤ̀lnə še prid'ène
Huhla 6: 93 - òti še ə kò še jàm mà
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Vŭglarovo 2: 127 - nìj rəspràjəme kò sme pr’əkàrəli ənnò vr’è̝me tvà e
Bangejci 2: 78 - zə kò ti e čəsɤ̀
Malevo/Asg 3: 50 - i kò š’e ràbutiš’ š’e ràbutiš’ dòde li slɤ̀nceno təkà vìkəm
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Petrov Dol 1: 12 - dàdi n’ pàk kò stò lèə li kòlku b’àa pàk
Petrov Dol 3: 109 - dùma mə pìtə kò kàə tùj sià d’èt i kàzvəš
Iskrica 2: 23 - às kò də pràjə nə m’ène̝ tvà mi dàvət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut