kòjtu

Meaning: 
who
Gender: 
m
Particle: 
rel
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kòjtu appears

Golica 3: 162 - kòjtu ne mòže n'àma da kupùva nìštu
Trŭnčovica 1: 30 - jetɤ̀rvə [cough] pɤ̀rvu mladužè̟nekə i kumɤ̀ kòjtu e
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Garvan 1: 114 - ni jè jèdentȕ tàm nər'ed'ènu kòjtu i təkòzvə
Markovo: 117 - əmi əkù tə dəd’è bəstàtə nə tòu kòjtu
Malevo/Xsk 1: 160 - kòjtu ìmə rəbòtnə rəkɤ̀ pək n’àmət nɨ̀vɨ də gu zəs’è̝jət i
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 259 - kòjtu n’è e prekàrəl ne znàe nèupɨsùemu [laughter] jɛ̀
Kralevo 2: 96 - kòjtu pìj kəf’è dicàtə
Šumnatica 3: 170 - čeverm’à ut kənà də pràime kòjtu ìmə òfce prài čeverm’à
Hvojna 1: 18 - làckəm’è se kòjtu fàne jəc’ètu zə n’ègu e həlvʌ̀tə
Stančov Han 1: 61 - kòjtu ìmә ufc’è pàk pridɤ̀t pàk si pridɤ̀t dàvәd gu
Stančov Han 1: 88 - b’èli gi nòs’exme kòjtu ìskә
Sŭrnica 1: 160 - kòjtu sə nàč’i təkòvə tè sə pubrət’àvət n’è
Sveta Petka 2: 57 - tòjә kòjtu ìmә ràbutә dn’èskә
Sveta Petka 1: 141 - kupùvəmè gi kupùvəme i nìh kòjtu màjstur nəpràje
Sveta Petka 1: 144 - kòjtu e màjstur tòj si nəprài

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut