kòn

Meaning: 
horse
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kòn appears

Eremija 5: 98 - jà sam se kačuvàla na kòn kòlko kɤ̀štata visòk
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Drabišna 2: 122 - hàj də mu sə nàeš tòu kòn vikə òd də drùgə ùtrinə
Kovačevo 2: 2 - məgàre kòn mùle vòluve
Huhla 2: 14 - ami tòj na kòn ne mòže də sedì pɤ̀k edìn pɤ̀t
Petŭrnica: 43 - ma marìjo ma puštì tòo kòn ma puštì tòo kòn
Petŭrnica: 43 - ma marìjo ma puštì tòo kòn ma puštì tòo kòn
Gorna Krušica 1: 86 - be se kačùvame jàs na kòn me bèa kačìli mène

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut