kojà

Meaning: 
who
Gender: 
f
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where kojà appears

Glavanovci 1: 54 - ìma li nèkoja kojà e nàj naprèt
Glavanovci 2: 79 - pa si obikàl’a pa kṛ̀snicata kojà e màjkata kojà e
Bosnek 3: 43 - vàra: žìto sɤs càrevici i kojà e nàj pɤ̀rva nevèsta
Bosnek 2: 43 - kojà e gotvìla č ìde u čèrkva a mažjète če zèma žìto
Bosnek 3: 44 - tàa če e nàj dobrè a kojà e naj odzàde
Bosnek 3: 46 - kojà e nàj ùbava pogàča tàa če e nàj ùbava nevèsta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut