koto

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where koto appears

Petŭrnica: 19 - sɤs tòo sɤs tɛ̀a dvuìcata kvò sa nagovaràxte koto fanàxte
Petŭrnica: 24 - èj koto skočìa onɛ̀a decà koto zakàčia da go šìbat
Petŭrnica: 24 - èj koto skočìa onɛ̀a decà koto zakàčia da go šìbat
Petŭrnica: 27 - da glèdat živa də glèə žìva žàba i t’è koto skočìa
Petŭrnica: 28 - koto zakàčia da go šìbat po glavɤ̀ po rɤcɛ̀
Petŭrnica: 48 - abè puštì go koto skàča kòn’a puštì go še ta prebìe
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 2: 12 - s’è̝ takà sa izb’àgale koto e bilò puštin’àk tùkəna
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Gradec 2: 2 - ə tòo nàj màlkea koto sa rodìl
Gradec 2: 26 - i koto minàl takà do rekàta stignàl
Gradec 2: 32 - i òn koto minàl pokraj toà tòo dṛvnìk tavà mu vìkame
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 66 - i koto onàa čorbìca sàmo sɤm izèla takà
Gradec 1: 82 - koto vèče se naduvà naduvà i kogà da se izòdim
Gradec 1: 84 - i zè da m tè tùka koto izdɤ̀nem dḷbòko
Gradec 1: 96 - àa koto dṛžì onàa
Vladimirovo 1: 9 - kɤ̀k sə praznùva koto
Vladimirovo 2: 20 - tìčame da igràame koto mnògo òde:me ta zìme lète le e
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è
Vladimirovo 2: 105 - za koto zagovèez za velìgden

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut