kràvi

Meaning: 
cow
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where kràvi appears

Babjak 2: 24 - a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve
Mogilica 3: 77 - ednò vrème ìmaxte li kràvi mnògo
Mogilica 3: 79 - kàk po dvè trì kràvi si imɛ̀hme sìč'ku imòt' imɛ̀hme mnògu
Mogilica 3: 117 - pu dvàese kràvi nə ədnà dujɛ̀č'kə
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 1: 27 - kràvi
Brŭšljan 1: 41 - biul'à ìməš'e kunè ìməš'e kràvi ìməš'e təkìvə
Brŭšljan 1: 42 - tugàvə ìməš'e bìuli mnògu kràvi ìmaše
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Stikŭl 2: 136 - ìmət ednìte pu čètərə kràvi ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Vŭrbina 2: 18 - e nà d’ènu ìməme kràvi tə i guv’ɤ̀də zvè̝me
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut