ku

Meaning: 
if
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where ku appears

Kolju Marinovo 4: 23 - ku ne sì ja vìždəl [laughter] ut’èsəmi gu isfɤ̀rl’əmi
Golica 6: 15 - kàktu vìždəte səmìčək slɑ̀gəm səmìčək dìgəm ku nəm’ɛ̀r’ə jàm
Golica 6: 16 - ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j
Golica 5: 99 - s vərtul’èt dušlì ud rusìjə i tìj ku n b’àha
Kozičino 1: 110 - ku n’i l’iž’ì nə bùctȅ tàm l’àp n’èma
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Markovo: 188 - ku n’è [laughter] n’àmə mi təkà b’èši inò vr’èmi
Mogilica 3: 81 - ustànəhme nèj ku ràbutiš' š'e ti dədɔ̀t grədìnə ku nè
Mogilica 3: 81 - ustànəhme nèj ku ràbutiš' š'e ti dədɔ̀t grədìnə ku nè
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kralevo 2: 3 - təkɤ̀i nəšk’ì ku ìskəš šə ti kàž’ə nàštu
Kruševo 3: 57 - ud ədìn kàt li kàktu ku təč’èš kilìm ud ədìn kàt
Kruševo 3: 59 - ku təč’èš ə š’əltè ud dvà kàtə
Kruševo 3: 66 - ku ìskəž də dòjdeš dumà də vìdiš kəkì təkàni ràbuti ìməm
Leštak 2: 14 - rəbòtət [laughter] də iskàruvət hlɛ̀’p [laughter] [unintelligible] ku ne rəbòtiš
Šumnatica 2: 3 - à predì ku bèše n’è n’e n’èmə də və pùsnət
Šumnatica 3: 152 - pə si kupùvəme segà əmə ku ìməš pərì
Šumnatica 3: 153 - ku nèməš pərì də vìdiš
Šumnatica 3: 154 - dà ku n’èmə še pràiš
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Stalevo 1: 160 - gr’èben’ə zə sə strušì̥ təkà ku ustàiš b’èz zʌ̀pci
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 3: 51 - inò vr'àme tòjtu žìt ku b'àše jèdru pò hùbəu tòjtu drèmnu
Oreše: 47 - še vi tèrəd dòlnətə rìzə dòlnətə rìzə ku jà dədète
Vŭglarovo 1: 100 - ku e mlògu puč’erven’àl svàl’əme žarɤ̀ kəpàkə sɨ̀čku dòlu i
Brŭšljan 1: 89 - ku e màlək snegɤ̀t òdene òdene tə gi kàrəne ufc'ète də
Pavelsko 4: 35 - pərl’ìvu ku gu slòžiš to e stàne pəràti̥ku n’èmə
Hvojna 2: 11 - kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n
Sŭrnica 1: 71 - ut sìčku i əku ìskəš dr’èxi ìskəš nɛ̀štu pudàrəci ku ìskəš i
Vŭrbina 2: 22 - əgà sə rudì pàk š’ə gu gl’ɤ̀dəš’ ku gu gl’ɤ̀dəš’
Vŭrbina 1: 29 - èj tùkə kinàt si iskàrəhm’ə f kulìbənə i ku zəkòl’əš’
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Drjanovec 2: 26 - bùl’ɤ ut’ìdi nɤ kùrsuje às n’àɤm màjka ku ìmɤw màjka
Iskrica 3: 27 - ilì pək ku ìmə n’àkvu təkòvu də rčèm vilìgden gerg’òvden
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut