ku

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where ku appears

Malevo/Xsk 1: 118 - žɨ̀toto ku koè vrème
Drabišna 1: 60 - sià nà sià se səbràt ku kuskudžà.mi.ti mòmi mìnət tùkə
Stikŭl 2: 88 - tò be imišlìki tə ku tòlkuvə cvetᶤìlu sìčkutu trì dènə zdɛ̀ grədùškə
Malevo/Asg 2: 86 - i slet tu ku kətu gi nəvìjə fsìčkite dɤ̀ski zə bɤ̀čvətə
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Sŭrnica 3: 115 - tә̥kà mɤ̀kətə si ti ìde kəkvò si s’àlu kvò si ku kupàlu
Oborište 2: 19 - kakvì mu ku koì momìčeta do kojà vɤ̀zras momìčeta
Gradec 1: 59 - sɤ̀ga jà mɤ̀čim da mu kàžem da mi ku
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Bela 1: 33 - ìmam pèt ku sèdam kokòški tovà e cèloto imàn’e [laughter]
Dolna Sekirna 1: 17 - tovà tòj ku kumɤt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut