kugà

Meaning: 
when
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where kugà appears

Babjak 3: 23 - slet təvà kugà gu rəzvàla: trì dènɤ sədì č'ùpə
Babjak 3: 24 - təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà
Bansko: 149 - gùdetu kugà gu
Kovačevo 1: 93 - ugləvɤ̀tə vèjke tugà vèjke kugà səs ùgləvèjte
Stikŭl 1: 66 - əzgà si dàduhə zəm’ɔ̀sə če kugà gl’ɔ̀də ajtùə mlədèš
Vŭrbina 2: 40 - əgà e ž’è̝ncku jinìcə vòl je pàk kugà stàn’e gul’èmu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut