kugà

Meaning: 
when
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kugà appears

Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Drabišna 2: 3 - zə krùški zə krùški kugà še dòjdeš
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 1: 175 - vìme vìme ìme ìme ufcàtә jà kuzàtә znàči ìmetu kugà [laughter]
Baskalci 1: 176 - è kugà gi strižèxte ufcète

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut