kvì

Meaning: 
what.kind
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where kvì appears

Stakevci 4: 96 - nè.znam kvì smo bilì tò glùpavi čovèci
Repljana 1: 58 - štṛk štṛklìci li kvì sa tìe mùi ə tìja mùje
Vŭrbovo 2: 27 - kvò stanà kvì sa rabotìle
Vŭrbovo 2: 28 - ò znàe gim dùpe kòj kvì su nèma se sètu
Bansko: 27 - a drùgi kvì bànici òšte ste pravìle
Bangejci 1: 68 - əm tùkə kvò rabòtite kvì ud neštà udgl'èždət'e
Trjavna: 21 - [laughter] də vìd’ət kvì ràbuti im sə
Arčar 2: 38 - kvì sa tìja kartòfi nìja ìmašeme ednì ròzovi trùdno se vàrexa
Gradec 1: 23 - kvì bè ižèkcii še mi kùpite vìe
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut