kvòt

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
rel
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where kvòt appears

Srebŭrna 1: 37 - kvòt znàiš šə kàiš
Malevo/Xsk 1: 199 - i hl’àp səbɨ̀rəme sɨ̀rene jejcà kvòt ìmə vkɤ̀šti
Drabišna 1: 4 - i ž'ètvə ž'èneh susàm bìlu kvòt bìlu sìčku s'àehne tvà sià nìštu̥
Vŭglarovo 2: 1 - a ednò vrème da rəskàžeš zə zə ednò vrème kvòt si spòmn’əte
Bangejci 1: 76 - kəkvò žìtu uv'ès pəpùr kərtòfi bòp kvòt e ni i nùžnu
Gela 2: 4 - i zdràf enakɔ̀f či jɛ̀ kvòt sam prekàrala tò hòdɤ
Gela 2: 20 - kvòt e pòjasa i gàštite ona nà gu putpìra
Sŭrnica 1: 7 - kvòt sm’o prikàrəli
Iskrica 3: 58 - mùzikə ìmə svìr’ət igràjət xurà tugàə təncùvəne n’àməše kvòt segà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut