kwò

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
interr
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kwò appears

Srebŭrna 1: 107 - tàm čəršèvi kuvertùri šìti pl’èteni kwòt ìmə slòženu enɤ̀ vɤ̀rva
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut