l'

Clitic: 
clt
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where l' appears

Bangejci 1: 15 - predi vrème sèlutu pò gul'àmu l' b'èše
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Bangejci 2: 59 - əm tùkə təčète l'
Bangejci 2: 61 - təčète l' tùkə
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Stančov Han 2: 27 - əəm màjka ti l’ te e ùčila tèbe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut