l’èvə

Meaning: 
lev
Gender: 
m
Lexeme: 
Number: 
ct

Lines where l’èvə appears

Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Kruševo 1: 100 - n’èmə də ìməm kòštə č’ètiristòtin l’èvə š’e dàam zə kvərtìrə
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 15 - f kɤ̀rdžəlì fčèrə zimàli òliu n’àkəde trìes i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 23 - fčèrə sə òdili n’àkvi nàši òrə tùkə trìese i p’èt l’èvə
Stikŭl 4: 25 - že i skɔ̀pu nòčo vìkət pètstòtɤn l’èvə nə dèkər

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut