lì

Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where lì appears

Kozičino 1: 107 - tàm nə n’ìvətə nə bùctȅ l’ežì lì t kɑ̀zvəm
Kozičino 1: 142 - təkòs krusnà lì vɑ ennì krusnà gul’ɛ̀mi i tìj krusnà
Repljana 1: 126 - da gi lekùjemo bàba lì mi kazà da dòjdem da dòjdem
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Gela 3: 39 - lì t kàzvəm nì go sme umɛ̀sɤlɤ nàšijas ezìk ezgà
Stikŭl 2: 17 - nè č lì t kàzvəh če nèmə
Stoilovo: 32 - nə gləvɤ̀tə lì kàzəhme dè bùlu bùlu pərìč’enu sìnč’enu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut