məžɤ̀

Meaning: 
husband
Gender: 
m
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
sg

Lines where məžɤ̀ appears

Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Bangejci 2: 49 - še si uputrebìš nə məžɤ̀ šə uplit'èš fən'èlə
Vŭrbina 2: 46 - kətu mɤ̀š’ wòt’i məžɤ̀ mi e hòdil də mi kəzəndɨ̀svə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut