Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where mə appears

Golica 1: 11 - də mə gl'èda gòsput kɛ̀k səm nakɑ̀zana
Izgrev/Var 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Rakovski: 9 - pòčnə də mə rəspɨ̀tvə ut kəd'è sm'ɤ kəkvɨ̀ sm'ə
Rakovski: 27 - dukàrə mə vr'èmetu čèk tùkə də dòdeme də ràbutime
Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Rakovski: 30 - əku mə izvìkət əmə əku mə ɤrìsət tòj vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 37 - də mə gəlčɨ̀ urà čiv’àkə urà izurà edɨ̀n dè̟kər
Garvan 2: 29 - às kət slùšəm kəkò j kòlku mə j sràf tə
Garvan 1: 40 - pək às ud drùgu s'èlu mə dunèsəwə tùkə sə d'ìsi̥t p'i̥tnàjs' kərùci
Mogilica 2: 1 - drùgo nɛ̀kvu seà kənà də mə pìt kənà səm vi kàzva nɛ̀štu
Mogilica 4: 26 - n’è jɛ̀ ti kàzvəm jɛ̀ səm tìj mə mène rùkət də pòskàzvəm
Drabišna 1: 14 - s'etne dòəhə mə z'èhə s lin'èjkətə nə bòlnicətə
Drabišna 2: 15 - znàjət mə znàjət mə
Drabišna 2: 15 - znàjət mə znàjət mə
Drabišna 1: 15 - tə mə izgl'èdəə d'èvet m'àscə
Drabišna 2: 35 - i t'ì mə màmo p'ìtəš
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Drabišna 2: 79 - nimòj mə lɤ̀gə ìkə t'à izl'àvə vɤ̀nkə izmɤ̀knuu gub'èrkətə
Drabišna 2: 141 - gàd zɤ̀minə s'è mə bìi s'è mə bìi
Drabišna 2: 141 - gàd zɤ̀minə s'è mə bìi s'è mə bìi
Drabišna 2: 155 - è sàə ž'ènə mə ut utmɤ̀nə s'ètne tàə təkòvu tàə rìpkə
Drabišna 2: 175 - uttàm mə l'ùšnə tàə rìpkə ìkə rìpkətə ìkə stànəh
Drabišna 2: 176 - tàə cìgənkə mə m'àtnə ìkə tə stànəh rìpkə
Kovačevo 1: 72 - emì kət k’ì rešì tàtko či k’i mə dadɤ̀t nòsi
Kovačevo 1: 220 - mòžə k’i mə vlečɤ̀t tàm mèn mə [laughter]
Kovačevo 1: 220 - mòžə k’i mə vlečɤ̀t tàm mèn mə [laughter]
Kralevo 1: 40 - dà mə zəpɨ̀š’e b’àhə n’ dàli p’èncijkətə
Kruševo 2: 18 - pubàrə gu i dùmə nə m'ène əsib'è m'en mə zuvɤ̀t əsib'èjkə
Kruševo 3: 32 - mə bul’ɤ̀t pl’èškit’è i seà
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 1: 102 - p’èt stutìni də mə ràn’ət i š’e ž’ìv’ə
Šumnatica 2: 59 - e ne jàs strà mə ə vìkə še sə pòčnət vujnà
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Bangejci 2: 37 - kàktu mə i ùčilə màjkə mi [laughter]
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 1: 46 - əmə krəkɤ̀ mə bɤ̀rkə bulì mə
Bangejci 1: 46 - əmə krəkɤ̀ mə bɤ̀rkə bulì mə
Čokmanovo 1: 35 - stàrə màjč'ice d'ètu mə si kùtilə d'èv'et gudi d'èv'et m'ɛ̀sečku
Stikŭl 1: 125 - də mə pᶤìtət kəkvò i bəlò drùguš kəkvò i stànəlu əzgà
Stikŭl 3: 153 - à ìma mə ìma
Malevo/Asg 2: 95 - od mnògu ràbutə pòčnəə də mə bul’ʌ̀t rəcète rəkìte
Malevo/Asg 2: 96 - i krəkàtə mə bul’èt š’ìpuve mi stànəhə vəf kulenàtə
Momčilovci: 12 - sìč’ki mə rùkəhə əmə zə gin’l’ùk’ zə ž’ivòt’
Momčilovci: 21 - dəšter’ète mi ràbut’ət tìjə mə gl’ɔ̀dət pumàgət mi
Pavelsko 4: 57 - i tò šə me čùvə jà š’e žʌ̀nə nə m’èseči̥nkə
Stančov Han 2: 26 - stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter]
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Gradec 1: 16 - ami tè tòo dòktor ma izède i mə zbṛkà
Petrov Dol 3: 109 - dùma mə pìtə kò kàə tùj sià d’èt i kàzvəš
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 1: 22 - vɤf s’èlo də mə ìskə i ə dòjdaa
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut