Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where mə appears

: -
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Huhla 2: 7 - kəkò ste vìdeli mə če bìl skɤ̀p mì gà e skɤ̀p
Zabernovo: 21 - sòpi sòpi sòpi mə təkìvə dərvètə dà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut