Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where mə appears

Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 3: 150 - às də n cɛ̀m mɑ̀lka mà mə
Garvan 1: 177 - mə nè tò sə tè sə ìstinski ràbuti tìjə
Garvan 1: 193 - mə sedɤ̀t li
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Kruševo 3: 119 - nə sò nəìməme də mi pràvi ìzmet mə zə tɤ̀rčəm pu t’eh
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 3: 34 - mə kàrat me d'èt' də vàdim kàmen'e nɤ̀j nəprèš də nəpràət ubòretu
Huhla 1: 38 - mə tì ednò vrème dròbene si ne id'àla
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Bangejci 1: 58 - kə tɤ̀s kɤ̀štə ut didì ud bəbì mə jə pupripràixmi i
Bangejci 2: 69 - mə idnò vrème tɤčèxte
Gela 2: 95 - f pustèle vìka kàzahà mə vìka pòčna
Graševo: 133 - jà sìčku znàet tìj mə kàk
Petrov Dol 2: 33 - mə m’ɛ̀s’eše xl’èp pɯ̀stri pìt’i sɤs ə è kùkata ufčàrskəta kùka
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut