m’àstu

Meaning: 
place
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where m’àstu appears

Trŭnčovica 2: 25 - də urè̟ tukə ednò m’àstu si ìmme kədè segà sə ufčèrete
Trŭnčovica 2: 84 - t’à ne è prevè̟denə na drùgu m’àstu žè̟netә̥
Malevo/Xsk 1: 221 - ud r’àkətə nəl’ɨ̀vət tvà m’àstu nəràs’əd gu səs slàmə
Huhla 4: 5 - kəkò èj tàm ìmə inò ràmnu m’àstu cìmbel
Vŭglarovo 2: 66 - əm m’àstu təkà
Vŭglarovo 2: 84 - s’àku m’àstu ni stàvə
Vŭglarovo 2: 116 - a ne [laughter] sè še ìma m’àstu za sìčkite [laughter]
Bangejci 1: 53 - nì i nə m’àstu
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni
Malevo/Asg 2: 78 - tàm nə ednò spec’àlnu m’àstu kədèt mu kàzvəm’e igrìšte
Hvojna 2: 29 - i sə nəpràvi hərmàn nə nàj ràvnutu m’àstu iskupàvə sə
Petrov Dol 1: 4 - nə pɤ̀rvu m’àstu z’èami stò l’èə vìnəgi nə dàvət
Petrov Dol 3: 82 - nə inò m’àstu rəkòe sə kàzwə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut