m’ène

Case: 
acc
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where m’ène appears

Golica 6: 35 - əmə kol m’ène sə nìi gu glèdəhme kàktu glèdəhme decàtə
Kruševo 1: 39 - t’à wòt nə m’ène kumš’ìkə dùmə nə mène əsib’è e
Kruševo 1: 85 - dàž’e pò pòvni i ud m’ène
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Drjanovec 2: 28 - əmɤ sigà kɤt n’àɤm màjkɤ ustàivə m’ène dɤ ispràštɤm tàtka
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut