m

Meaning: 
[ ... ]
Lexeme: 

Lines where m appears

Kozičino 1: 93 - c’àl ròj ni mo ni mòži m m mɑ̀hɑm’i təkòəme
Kozičino 1: 93 - c’àl ròj ni mo ni mòži m m mɑ̀hɑm’i təkòəme
Repljana 3: 36 - ìmaše i u selò ama nosìli si u drùgo m
Bansko: 154 - ràskaži go ot načàloto pɤ̀rvo rukate kolàč tàm m štò rabòtite
Šumnatica 2: 57 - às mu vìkəm nə m bràt mi slùšaj be mnògu ùbəvi pərì
Čokmanovo 1: 17 - tùkə nəgòre ìməme m ənə pə pə pərəklìsč'ek sv'etì dùh sə kàzvaš'e
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Vladimirovo 1: 72 - m tovà lozàta i onà si gròzg’e i tè tekà
Nasalevci 2: 12 - momèvo m zàpisa štòto mòže da pìše ako ne mòžeše da pìše
Rajanovci 2: 58 - su se sɤbiràli m mòjto momčè e nosìlo mòre nè tekà
Breste 2: 47 - e m

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut