m

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where m appears

Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Kralevo 3: 9 - ud d’àdə m t’è sigɛ̀ kàžuva
Stikŭl 1: 76 - kàžə m zgà ənəkvò be sìn pək drùguš beše nəkvò
Stikŭl 1: 119 - i zə nàs zə mlədèščekəs hàjde jɛ̀ zgà čɛ̀kəm də m dədɔ̀
Stojkite 1: 16 - kàk se sme zdravòvɤlɤ nemòj pìta utèkuha m učìte ut sràm
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut