màjko

Meaning: 
mother
Case: 
voc
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where màjko appears

Stakevci 2: 7 - dobrè ama lènče rèče màjko idì otkinì tàmo
Stakevci 2: 20 - pa rèče no àjde màjko štò se bàviš rèko
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Huhla 5: 19 - ò bàbo dàj mène tvà ò màjko dàj mene tva
Huhla 5: 26 - təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə
Gela 3: 70 - vìka màjko i tùka hùbavu vìka fasùl' berèm mnògu hùbavo zavèdena fèrmana

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut