màl’ki

Meaning: 
little
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where màl’ki appears

Malevo/Xsk 1: 58 - f òtpuskə i sl’ət toà gà swɤ̀rši vujnɤ̀tə nìj b’è̝hme màl’ki
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut