màlko

Meaning: 
little
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where màlko appears

Kolju Marinovo 6: 21 - kato gədùlka màlko
Kolju Marinovo 6: 22 - kato gədùlka màlko
Golica 2: 23 - pešà èm napràixme rasxòdka màlko
Kozičino 1: 162 - do tùkə du màlko tɛ̀j ut krɛ̀stə màlku
Stakevci 4: 71 - da ìma màlko megdàn i drùgo ednò sɤz dṛ̀šku
Repljana 3: 6 - kojà pò màlko no mètrove ga sɤ̀g zovù
Repljana 1: 39 - tùj u rebràta a onò a onò pozapṛlò màlko
Repljana 2: 60 - nò predstavl'àva màlko dòle do nìsko rastè ne rastè
Repljana 1: 112 - àjde sɤ̀ga da gi popasèmo da i pùštimo màlko jàgancitȉ
Vŭrbovo 2: 30 - sled màlko če jà
Bansko: 110 - i vòda se tùra ma màlko ə ə ko tùram udgòre
Bansko: 150 - čèkaj màlko
Eremija 2: 16 - da prài nèkakof molèben ama e trebàlo nàj màlko trì čètiri žèni
Eremija 5: 87 - puskɤ̀ta si màlko
Mogilica 3: 11 - ə màlko màlko tùk tàm n počtì nèmə
Mogilica 3: 11 - ə màlko màlko tùk tàm n počtì nèmə
Mogilica 5: 53 - sèdi màlko màlko l'ude uvažàvat stàrise hòra
Mogilica 5: 53 - sèdi màlko màlko l'ude uvažàvat stàrise hòra
Mogilica 1: 106 - znàči d'ulgèrin màlko
Kralevo 2: 6 - nàšto màlko po tùrski nəškì
Kralevo 2: 39 - klɨ̀n, klɨ̀n, màlko po tùrski
Leštak 2: 18 - a nìvite màlko sa bilì tùka à
Šumnatica 3: 94 - rèkoh da počìneš màlko
Šumnatica 3: 96 - da si počìneš màlko tɤ̀kmu
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Huhla 1: 61 - tòrče màlko
Stikŭl 2: 59 - dìvite gorčɤ̀t màlko
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Vasiljovo 2: 22 - sas ribàrčanete da sme pòveče če beme màlko
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Belica 3: 3 - čàkaj segà sled màlko əf mlekòto da ni kàeš kàg go rabòtiš
Belica 3: 18 - togàva màlko lèko go razbṛ̀kvaš vəf ednò torbè otᵊ tenzùx kṛ̀pi
Belica 3: 82 - tùrna mu màlko sòl sìpvam òšte mìne tàa nedèl'a
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 3: 118 - čàkaj de čàkaj màlko
Oborište 2: 2 - àjde màlko da prodɤlžìm da də se potsètite də drùgite pàmetnici
Oborište 2: 81 - pò màlko ot
Oborište 1: 110 - mlekòto go izdoìm i precedìm go i m màlko tə gorèšto
Oborište 1: 127 - sednì màlko bàba še ti kàže
Oborište 1: 154 - lopàtka i sa màlko sa utài pòsle go precedìm
Gradec 1: 52 - zìmam onovà ogledàlce takà i sreštu sḷ̀nce̥tu màlko zinà
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gigen 2: 7 - tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi
Vladimirovo 1: 54 - ìmaa si po mà pò màlko dè ama si ìmaa òrata
Vladimirovo 3: 82 - razbìvaž gi sìpvaš po màlko vodìčka də sə da stàne
Vladimirovo 2: 97 - na mrɤ̀fčici i napḷ̀nime bàbata sɤs màlko lùkčec
Vladimirovo 1: 104 - kòlko pràznici ìma mòo go narečèš nàj màlko na trì pràznici
Gorna Krušica 1: 140 - sɤs nèja sɤs nèja predi govòrixme màlko
Tihomir 1: 87 - mà màlko adnesɔ̀t za adɤ̀t
Tihomir 1: 92 - nèkɤ t'erlìc'e pa màlko nòs'et da se znàjet da se nə abɔ̀rkavat
Tihomir 1: 176 - pàk màlko i tò zapenàčka
Tihomir 1: 215 - t'ènkata č'e mi pò pa màlko pò pa màlka apìn'aš kɔ̀del'k'ata
Nasalevci 2: 6 - è màlko màlko
Nasalevci 2: 6 - è màlko màlko
Baskalci 2: 26 - po màlko ama sèkoj č’e znàe belègo kakòf mu e znači
Baskalci 1: 27 - әhә ìskɤd znàči sɤs màlko rəbòta nògu pәrì dә zìmәt
Baskalci 1: 304 - əm nèkuj iməše pu pò màlko ponèže pò udebel’àvat se nagòre
Tǔrnjane 2: 85 - i go zatačɤ̀t màlko
Salaš: 7 - došlì sme màlko da govòrime po torlàški
Salaš: 13 - onì tàm nèma màlko sɤm zabovarìl
Salaš: 31 - jà màlko i mèšam nalì vìdiš
Salaš: 146 - da e màlko
Salaš: 148 - dà màlko da ìma takòva i pòsle se vṛ̀že
Salaš: 206 - onò jàz màlko probà pòsle kadà stanùmo pensionèri a ə sɤsipìja
Salaš: 285 - ednì hòra došlì a da da na torlàški màlko da gi kàžem nèšto
Bela 1: 6 - kòlko po màlko i tàm sàde:me pipèra tàm polìva:me
Bela 1: 20 - čùški màlko i tovà e
Breste 1: 4 - kòjto mu e pòvečko imòta kòjto mu e po màlko še namèsi
Breste 1: 22 - kùpi mi onovà pò màlko pòveče sme si go prèle nàrɤka
Glavanovci 1: 10 - ma màlko imèemo imòt ta ni ne stìdzaše mnògo žìtoto
Glavanovci 1: 17 - u tepsìju kà go umèsimo s màlko zàxar onò glètavo
Glavanovci 1: 30 - pṛ̀vija dɤ̀n e nàj blàg ama pòsle se màlko pootvṛ̀di
Glavanovci 2: 42 - àz àz ùmem màlko pròsto
Glavanovci 1: 92 - ot prùk’eve de [cough] baštà mi e na dvè dṛ̀ve màlko poiskrìvena naprèt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut