me

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where me appears

Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 2: 72 - sɨ̀čku kàl tè̟ me nəpràili sè̟ kàl kà də urɤ̀
Trŭnčovica 2: 75 - də me vɨ̀dɨ ednò vrèmi təkàni rɨ̀zɨ debè̟li
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Žitnica 3: 19 - vlədumɨ̀re stɨ̀gə tòlkuvə vlədumɨ̀re stɨ̀gə si me pɨ̀təl bàbo
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 2: 14 - jà izlèzo nelì onà me nàredi jà izlèzo
Stakevci 2: 19 - mi onà počekàla počekàla pa me nèma onà dojdè
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 1: 29 - namèsto tò edìn milicionèr me zbrkà što jà ne sɤ̀m odìla
Repljana 1: 4 - pa me ubòde edɤ̀n jà gi pasèm pa do livàdutu
Repljana 1: 12 - pa me vànu vòlɤt ta me prenèse jà ne smèem
Repljana 1: 12 - pa me vànu vòlɤt ta me prenèse jà ne smèem
Repljana 1: 13 - da rovèm če me ostài pa če me s ròdzi namùška
Repljana 1: 13 - da rovèm če me ostài pa če me s ròdzi namùška
Repljana 1: 15 - òn òp ta preko vodùtu me prenèse i me òstai vòlɤt
Repljana 1: 15 - òn òp ta preko vodùtu me prenèse i me òstai vòlɤt
Repljana 1: 17 - da se obàdim če da ne bì da me mirùjem
Repljana 1: 19 - če če me utrepàl vòlɤt tùj pod mìšku
Repljana 1: 21 - kat pìpnu onò mi mòkro tùj pod mìšku bolì me
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 1: 27 - volòvete ulàze jà vanù da rovèm tekà si me
Repljana 1: 28 - žàl me e če če me vòlɤt
Repljana 1: 28 - žàl me e če če me vòlɤt
Repljana 1: 29 - tèl da me da me ubìe da zagìnem tìja dɤ̀n
Repljana 1: 29 - tèl da me da me ubìe da zagìnem tìja dɤ̀n
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 35 - rèko no vòl me gràbnu pa me prenèse
Repljana 1: 35 - rèko no vòl me gràbnu pa me prenèse
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 1: 40 - pa ta pod mìškutu ta rèko no vòlɤt me obòde
Repljana 1: 48 - pa jutròto ràno no u dòlni.lòm fèršil onà me zavède tàm
Repljana 1: 49 - ta me prèmi prèvṛza me tàm səz bìnt dòktor
Repljana 1: 49 - ta me prèmi prèvṛza me tàm səz bìnt dòktor
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 55 - òn me nè e bòl da rečèš
Repljana 1: 57 - da me
Repljana 1: 62 - štò àpu pa tegàj òn me nè e
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 1: 64 - ta na rodzìte mu kvò stànu štò stànu štò me
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Repljana 1: 68 - a òn me prenèse prez vodùtu i me òstai
Repljana 1: 68 - a òn me prenèse prez vodùtu i me òstai
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 1: 70 - gràbnu i me òstai ama ama kakò me zamašìl
Repljana 1: 70 - gràbnu i me òstai ama ama kakò me zamašìl
Repljana 1: 71 - òn si me pod mìškutu utrepàl pod ednùtu ta
Repljana 1: 117 - sɤs ovcète oddalèko i me vidèl če bṛ̀zim rèče
Repljana 1: 119 - stàr səm ama mìlo me če tṛ̀čaš po jàgancite
Repljana 1: 123 - mìlo me kat te vidò če bṛ̀ziš po jàganciti [laughter] a dojdè
Repljana 1: 128 - no dobrè dàko si došlà nè e me jèt
Vŭrbovo 3: 1 - da vi kazùjem òn men čèsto tìk’e me zastùpi
Vŭrbovo 3: 2 - ja nèmam kadà da vrèvim òn me tìk’e zastùpi
Vŭrbovo 1: 25 - storì me bòže prestorì a sɤndɤ̀kɤt na kon’à a a kṛ̀sɤt
Vŭrbovo 1: 53 - a sɤ̀ga ìdeš i mèn da me umòriš onà počukàla
Babjak 4: 5 - vìkəm əmi smuštàvəm se sràm me e nəlì vìkəm
Babjak 4: 20 - i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 4: 22 - s'è.ednò muzikàlnə əkədèmijə də də me pràta:
Babjak 4: 23 - də ùčə vednàgə vɤf vɤf učìlišč'e də me ùča:
Eremija 3: 2 - nìšto nèmam tovà sam samìčka štò me glèdaš
Eremija 1: 12 - ùtre da se jàviš mène me ne pùštat
Eremija 5: 15 - bòže bòže glavàta da mi stròšite i segà me decàta kòrat
Eremija 5: 26 - tùka ìmaše takòva dòftoro me preglèždaše i vìka čovèko mažò mi
Eremija 5: 66 - mnògo me takà bìe sɤvestà za kakvò jà da živèa
Eremija 5: 70 - nèma bè bòg bòg bòk me nèče jà mu se mòl'a
Eremija 5: 71 - bè slèzni bè èla me prìberi onì vìkat bòk štòm te nèče
Eremija 6: 81 - i me izlagà uleznàx pri ofcìte
Eremija 5: 81 - segà ìskam da me zakòpaa pri čovèko
Eremija 6: 83 - pa kato me ulovì ta bòj ta bòj
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Eremija 6: 89 - ta dòle pa stanà i vìkam sè me gòni
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 6: 91 - sè me gòni ta tò ednà rèka tè nàšata rèka dòle
Eremija 5: 92 - na dṛ̀ta ženà dàjte tùka pritrùpajte sàmo me ispišète na
Eremija 5: 110 - jà da dṛ̀ven matriàl i jà sos nìx me kàčuvə kamandìro
Eremija 5: 121 - pogledàl me e čovèko kato čovèk blagodàrna sam
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Dolno Ujno: 107 - [laughter] abe tì tì utkədè [laughter] me najdòxte tùa [laughter]
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Drabišna 2: 17 - znàje me d'èt mi dàvə krùši
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Kralevo 1: 36 - òh d’ad də me zavedè
Huhla 3: 34 - mə kàrat me d'èt' də vàdim kàmen'e nɤ̀j nəprèš də nəpràət ubòretu
Huhla 2: 59 - ustàhə me təkà kət tàə gòli bòsi sìčkutu izgur'à
Gorno Vŭršilo 2: 77 - onàa vèčer kadè večèra me digàa ta im davàx
Široka Lŭka: 43 - hùbava si e kɔ̀štasa če zgà tùk me e ustàil mažɔ̀
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Stojkite 1: 14 - tò trì gudìnɨ sɤ sme nè vìdvɤlɤ mèn me hèm sràm hèm stràh
Belica 1: 15 - emi na dvanàes gòdin me e zavèl baštà mi
Belica 1: 91 - što me pìta čovèka
Belica 3: 124 - i zaràn še dòjde štèrkata a me nabìe
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Gradec 1: 117 - čèsno a sɤ̀ga na mèn me e tòo kɤdè kàe
Gorna Krušica 3: 50 - è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska
Gorna Krušica 1: 86 - be se kačùvame jàs na kòn me bèa kačìli mène
Gorna Krušica 1: 87 - i me svàl’a svèkara e me vrɤtì okol ə tovà
Gorna Krušica 1: 87 - i me svàl’a svèkara e me vrɤtì okol ə tovà
Gorna Krušica 1: 88 - okol kòno me vrɤtì trì pati trèbe me zavrɤtì
Gorna Krušica 1: 88 - okol kòno me vrɤtì trì pati trèbe me zavrɤtì
Tihomir 1: 1 - drùgu kanà da t kàžɤm n’e kanàta me papᵊìtate ažoto znàm
Nasalevci 2: 61 - mòre svè razbìraš ta me zamlàtuješ
Nasalevci 1: 81 - i mlàdite takà me arèsvat pòveče
Nasalevci 1: 88 - razbìraš li me
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Baskalci 2: 6 - a a tuvà sìgur me zapi èj tìze
Salaš: 90 - pràte me mène onò ja detè rečèm pol’àla sɤm ga
Salaš: 278 - mène li me tràži sìgurno dɤšteràta
Salaš: 288 - è rumjàna me izokà jà pa i ne čù ama pèreše tàm
Bela 1: 58 - ako sàkate da me umòrite tovà ne mòže da bɤ̀de tekà
Bela 1: 67 - da me ne bùtne nèma da te bùtne tì kà
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 81 - do dojdè tàm ìzmɤ̀kna me iz onìja vìr vṛnà se
Bela 1: 137 - sìčko edèše sɤrcèto me bolèše za onàja kràva zavèdo ja dòle
Bela 1: 143 - po mène lelè onà če te zgàzi kàk če me zgàzi
Bela 1: 162 - lèle jà me sràm vìkam jà glèj nanèla sɤm tìja jɤ
Rajanovci 2: 65 - edɤ̀n pùt òn me pìta a jà mu kažùvam tè tekà
Breste 3: 5 - nèma da ste me izmòrili ne sɤ̀m sa izmòrila
Dolna Sekirna 3: 27 - à karàč da me izvin’a tòo kɤdè nàj mlàdi nàj mlàdijat
Glavanovci 3: 18 - da mi mìne zmijà če utèpem jadòsuje me i se plàšim
Glavanovci 3: 20 - skrìem se krìem krìem nògo me e osòbeno kato xòdex
Glavanovci 2: 43 - əm dvàmata mi bràk’a ama edɤ̀n me ùči onà vìka
Glavanovci 1: 72 - nàj bestràšna mène me òkaju da tèpam a pa tèpajte
Glavanovci 1: 73 - zaštò mène me òkat ìmaše mèsnosti kɤdè pɤk ostàne sèno nepribràno

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut