mì

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where mì appears

Stakevci 3: 8 - kako tùj štò si oràtimo nè mì če tekà
Stakevci 2: 25 - no tòj selìn ama mì ga tekà zovèmo
Stakevci 2: 31 - ama upotrebjàvu ga natàmo mì tùj nìkoj ne upotrebjàvamo toj
Stakevci 2: 32 - tòj selìnata tàm upotrebjàvu kakò mì ovdèka kerevìzɤt u tàa xranà
Stakevci 4: 33 - bòže i mì ne smò
Stakevci 2: 38 - mì ne smò sviknùli tekà da jedèmo
Stakevci 4: 119 - navìva navìva navòšta mu mì dùmamo
Stakevci 4: 133 - mì ùmemo da si pletèmo ama nìkoj se nè e sečàl
Repljana 2: 19 - na zbòr mì pa ìdemo na n'ì n'ìm kadà e
Repljana 2: 21 - mì ìdemo pri n'i' a onì pri nàs
Repljana 2: 70 - nò mì kvò smo praìli no imà stàčka golemà za zbòrɤt
Repljana 2: 72 - ne dàva da pràimo zbòr mì sàkamo da si ìma
Repljana 2: 78 - da prepràe repl'enù da se odlòži zbòrɤt če mì nastojàvamo
Repljana 2: 82 - a mì repl'enà obìčame
Repljana 2: 86 - axà mì obìčamo živòtni da čùvamo òvce pa da ni doòde čovèci
Repljana 2: 88 - onì dojdòše tùj gòre mì po n'ì po n'ì òrl'ak
Repljana 2: 91 - a mì sèdmi òsmi sèdmi òsmi sèdmi òsmi òkamo
Repljana 2: 99 - mì sèdmi òsmi sèdmi òsmi svèki òka no pa àjde
Repljana 2: 102 - ot ə sɤvètɤt mì po n'ì po n'ì po n'ì
Repljana 2: 108 - mì naròdɤt sàka da prài zbòr i òn nastojàva
Repljana 2: 116 - i tekà napraìmo mì manùmo zbòrɤt
Bela 2: 19 - pa mì smo ofčarè pa tè tekà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut