mi

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where mi appears

Trŭnčovica 2: 6 - bəštà mi puftòrnika òšte edɨ̀n bràt vòdeə dvè sestrɨ̀ i dvàmə bràt’ə
Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 30 - d’àdu mɨ̀lu mi e zə nè̟gu às si vəz nè̟gu spèj
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 44 - puizràstej às òšte pàstrok mi nè məžɤ̀ dɨ̀gnə dvè urəlà
Trŭnčovica 2: 71 - bàmnəw c’àlətə às ne mòə də vìdə sàmu učɨ̀te mi bleštùkət
Trŭnčovica 2: 73 - vɤ̀rlə si ednɤ̀ drèjə udgòre ednɤ̀ beše mi ušɨ̀lə màjkə mɨ
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 3: 6 - nè̝mə kòj də də rabòtɨ drùgi čùždi òrə mi rəbòtət nɨ̀vite
Žitnica 3: 10 - trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝mə
Žitnica 3: 12 - kvò də nəpràvə tə mi skɤ̀səa mumčè̝tu skɤ̀səa mi mumčè̝tu
Žitnica 3: 12 - kvò də nəpràvə tə mi skɤ̀səa mumčè̝tu skɤ̀səa mi mumčè̝tu
Markovo: 7 - či d’àdu tòt’u nə d’àdu mu nə mɤžɤ̀ mi d’è
Markovo: 153 - c’àloto tovà nèšto də mi də ni raskàžeš
Malevo/Xsk 1: 57 - kò də mi e rəskàzvəl wujn’ɨ̀k b’è̝še pòmn’ə dòjde tùkə
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Kovačevo 1: 14 - porèt porèt da mi gi kàžete porèt
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Kovačevo 1: 129 - nə mène mi nə mèn’e dàdua sìčku duvòlno
Kovačevo 1: 130 - nìtu mi dàdua nìti i dàdux
Kovačevo 1: 206 - mèn mi sə igràə mlàdə mlàdə xùbəvə
Kovačevo 1: 219 - svìrk’i tə tə pà mi sə igràə pà mi sə igràə
Kovačevo 1: 219 - svìrk’i tə tə pà mi sə igràə pà mi sə igràə
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kralevo 1: 32 - kùpi mi bàbo vɨ̀kət kùpi mi d’àdo
Kralevo 1: 32 - kùpi mi bàbo vɨ̀kət kùpi mi d’àdo
Kralevo 1: 35 - kùpi mi bàbo kùpi mi d’àdo
Kralevo 1: 35 - kùpi mi bàbo kùpi mi d’àdo
Kralevo 1: 63 - es es sigɛ̀ mi sə vɨ̀di mnògu zòrnu tàə gudɨ̀nə
Kruševo 1: 55 - dùm bàbo ìskəš’ li dònesì mi še ìzberə
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 4: 115 - tə dumàti li nè tə pip’èrki li misìrč’e stànə mi
Kruševo 3: 161 - pumògnəà mi ispràhme jə pučìnəhme tàm pujàdəhme nə stud’ènə s’ènkə
Stalevo 2: 13 - kakvì jàdeneta gòtvexte ednò vrème da mi kàžèš
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Oreše: 26 - bəštà mi gu ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl tòj utiš’ɤ̀l
Vŭglarevo 1: 104 - a tùkə vəv stàlevo mi kàzaxa če tàm pečàli
Brŭšljan 1: 55 - òx mi tɤ̀j səs svìrki i s kəvàl':i svìrehne
Stikŭl 1: 45 - èhehe kàži mɤ də vìge de kàži mi
Stoilovo 2: 1 - a da da mi kàžeš li kàk vɤršète
Momčilovci: 14 - ìštəm də mi plət’ɔ̀t n’ɛ̀kuj l’èf č’ɛ̀kə də mi dədɔ̀ n’ɛ̀kuj l’ɛ̀f
Momčilovci: 14 - ìštəm də mi plət’ɔ̀t n’ɛ̀kuj l’èf č’ɛ̀kə də mi dədɔ̀ n’ɛ̀kuj l’ɛ̀f
Momčilovci: 15 - budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène
Momčilovci: 18 - mùl’etu mi zɔ̀hə t’èkezes’è i jɛ̀ hòdih nə trùduv d’èn’
Momčilovci: 21 - dəšter’ète mi ràbut’ət tìjə mə gl’ɔ̀dət pumàgət mi
Momčilovci: 21 - dəšter’ète mi ràbut’ət tìjə mə gl’ɔ̀dət pumàgət mi
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Momčilovci: 23 - gòtv’ət mi zə zimɔ̀tə kutròtu ə pò trùdnu
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Stojkite 1: 4 - rasɔ̀rdi mì sa srèštam jɛ̀ ednà ùtrɤna sɤs mòmɤ sɤs kumpànija
Stojkite 1: 10 - kàk ža vlɛ̀zeš òti svàta mi g’òrgi gu nìkuj nè e vìg’el
Trjavna: 156 - trɤ̀gvəme si zəminàəmi i t’e trɤ̀gvət pudìri mi sìčki n’àmə də òd’ə
Trjavna: 257 - dà è segà kət kàžə trɤ̀gvəme trɤ̀gvət pudìri mi
Iskrica 3: 1 - raskažì mi za živòtə si ot detìnstvo
Iskrica 1: 1 - kɤt sə užèn’əh dòjdah tùtùkaa sikɤ̀rvə mi b’èše mnògu rəbòtnə
Iskrica 3: 5 - xòdeh nə učilìšto ùčeše mi sə mnògo tugàvə bèše təkà
Iskrica 1: 10 - səm živ’àlə pri t’àh nìkuj nìštu ni mì i rikɤ̀l
Iskrica 1: 18 - mumčètu mi nè e užènetu mə mumìčetu sə užèni
Iskrica 1: 21 - mi kətu stənà: v’èki mumà zə žènet’e mɤžɤ̀ mi dòjde
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 2: 23 - às kò də pràjə nə m’ène̝ tvà mi dàvət
Iskrica 3: 25 - tàm gi pəs’èm ufcète̝ tàm mi nòsət l’ab də jàm
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 2: 63 - əmə nə mène mətemàti̥kə̥tə mi vər’èše mnògu əmə nəlì n’àməw pərì
Baskalci 1: 14 - trèbva dә mi zәdàeš vәpròs tә әku mògә dә ti udguvòra
Baskalci 1: 40 - emi kàži mi misìrka
Baskalci 1: 44 - mòe dә mi ne rәzbèreš
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 45 - tì še mi tì še mi guvòriš pә às še tɤ rәzbìrәm
Baskalci 1: 57 - cèlata gudìna da mi ob’asnìš cèlata godìna
Baskalci 1: 226 - prudàvәš a nәprìmer na nèkuj ìska da mi a kùpi
Tǔrnjane 2: 83 - svekṛ̀va mi i màjka mi sa mi prevṛzvàle
Tǔrnjane 2: 83 - svekṛ̀va mi i màjka mi sa mi prevṛzvàle
Tǔrnjane 2: 83 - svekṛ̀va mi i màjka mi sa mi prevṛzvàle
Bela 1: 21 - kogàto b’àx màlɤk pòmn’ә če pròsto pri bàba mi i d’àdo
Bela 1: 36 - vèče bòlen ne mòže mɤžɤ̀ mi go pensionìra tovà bèše pokràj prevràta
Bela 1: 55 - no sìčko svèkɤr mi ne dàva i dùma da ne stàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut