mi

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where mi appears

: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Kolju Marinovo 5: 10 - i jà pugl’edn’ète mi dumàtite veči̥ kvò ostànaa
Kolju Marinovo 2: 29 - sìčkutu mi stuì
Kolju Marinovo 2: 34 - du n’àvgə žə mi gi tùr’ət
Kolju Marinovo 5: 45 - ə zə ùbəvə vudɤ̀ tàm mi e pò blìzu
Kolju Marinovo 5: 47 - ròdnutu mi m’àstu d’è
Kolju Marinovo 2: 62 - udnèse mi əkɤ̀lə na drùgədi [laughter]
Kolju Marinovo 4: 70 - amì pəlamàrkə̥tə̥ mi n’àmə t’à i
Kolju Marinovo 4: 73 - t’à i gòri mi tr’àvə
Golica 1: 4 - idìna mi sìn gu ubìha kət edìn pɛ̀rvie b'ɛ̀še
Golica 3: 9 - ùh pàdnə mi hùrkata
Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 6: 25 - bəštɑ̀ mi umr’àl f tùrskətə vujnɛ̀
Golica 5: 58 - na mumč’èto mi d’àdo mu i tòd’a na gledɑ̀čkata
Izgrev/Vm 1: 15 - màlku bèš'e pèncijətə mi trìjsi i dvà l'èvə puìskɑh
Izgrev/Vm 1: 16 - n'èguvətə p'èncijə də mi dədɛ̀t nəlì ednɛ̀ č'às ut n'èguvətə p'èncijə
Izgrev/Vm 1: 17 - tìj isfɛ̀rlihə mòjtə p'èncijə dàdəhə mi n'èguvətə pul'vìnətə
Izgrev/Vm 1: 19 - segɑ̀ pudàdəh mulbɛ̀ zə mòjtə p'èncijə də də mi jə dədɛ̀t
Izgrev/Vm 1: 20 - uveličìhə mi d'èset l'èvə i tòlkus səs t'àw živ'ɛ̀jə si
Rakovski: 43 - sestrà mi sɨ kùpɨ dù:r nəpràvi sɨ kɤ̀štə
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 3: 2 - kò si jà i decàta mi svìknuli unùčetata
Stakevci 2: 3 - bàba marìja t’à pak ìskaše da mi e sestrà na mène
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 1: 31 - i pìtam milicionèra da mi kàže kɤdè e
Stakevci 1: 34 - òn mi kazà kudè e onò tàm ne è bilò
Stakevci 3: 38 - i mi e zadàl nèšto
Stakevci 1: 41 - i mi ednɤ̀k nàdupči bilètɤ ne mè pità
Stakevci 3: 46 - i če mi pìše òn na mène dvè
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 3: 47 - dè mi kažì tàja stàk’ovska nèšto dùma ne è kubràtska
Stakevci 1: 47 - onà mi pìše kudè kakvò če vìdim če mìnem
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 1: 78 - ama kažì mi kàk se kàzva tovà selò
Repljana 1: 21 - kat pìpnu onò mi mòkro tùj pod mìšku bolì me
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 1: 30 - a màjka mi stoì tekà na dvòrɤt što rovèš što rovèš
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 37 - onà mi napraìla košùl’u nòvu ot ot šutò platnò no
Repljana 1: 41 - baštà mi ùze vìlu želèznu pa idè pa si volà bì
Repljana 1: 45 - za kvò mi e mèn vòl da mi utrèpe detè
Repljana 1: 45 - za kvò mi e mèn vòl da mi utrèpe detè
Repljana 1: 47 - pa tegàj nèma dòktor tùj a màti mi prespàmo
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 66 - tàj drugàrkata mi àna se zovè onà se čùdeše kvò
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 87 - ta gim zanesèm lèp ò onì vèseli bàba mi dèda mi
Repljana 1: 90 - a vèseli ràduju mi se ràdos ò dè si prespì
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Repljana 1: 102 - pàk tàm na košàrutu jà bàba mi
Repljana 1: 116 - pribrà gi jàganciti a dèda mi se javìl
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Repljana 1: 126 - da gi lekùjemo bàba lì mi kazà da dòjdem da dòjdem
Vŭrbovo 3: 3 - ta da vrèvimo da mi kazùje ednù stàru kn’ìgu
Vŭrbovo 2: 20 - nèma bàbo dobrè mi e
Vŭrbovo 3: 28 - ta ìmeto ta tòj sìčku mi kazùje ànta i kn’ìgu
Vŭrbovo 3: 31 - da ti ga četìm mòre àj manì mi se òdglav
Vŭrbovo 3: 32 - kvò če mi četìš
Vŭrbovo 1: 34 - zeml’ùtu da isvṛ̀l’im zatòj mi rukà na plèsɤn merìše
Vŭrbovo 1: 52 - dèvet si mi sìna umorìla dɤšterù si nègde ostaìla
Vŭrbovo 1: 57 - bràt mi làzar me do na kon’à dovède pa otidè
Srebŭrna 1: 8 - če mi e dəlèč otùka zəl’ùwəm je də j umìe
Srebŭrna 2: 11 - mi sə srùvə pərɤ̀tə l’i b’èše pò mnògu kəkò b’èši̥ p’èt l’èvə
Srebŭrna 1: 23 - səm gu vɤ̀rdzələ tàm mi nisɤ̀t kukòški̥t’ȅ snàs’ət nòs’ət kukòški̥te
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 1: 29 - štòt kət vìždat ə suràkit’ȅ tàm n’àmə də mi zɤ̀mət jəjcàtə̥
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Babjak 4: 1 - ja utìduf tàm ìməše təkìə l'ùde dètu mi pròba: glasɤ̀
Babjak 4: 7 - i pòsle mi rèkuə da da revà kat magàre vìkə še nəberèš
Bansko: 216 - kòlaa tìa mi dàvaa jà nèam ama ga
Bansko: 217 - bèše mažò mi žìf kòle:me i golɛ̀mi prasèta ta pu dvɛ̀
Bansko: 232 - ta pa mi re rèkua takà sàmu ut svìncka màs
Eremija 5: 15 - bòže bòže glavàta da mi stròšite i segà me decàta kòrat
Eremija 5: 26 - tùka ìmaše takòva dòftoro me preglèždaše i vìka čovèko mažò mi
Eremija 3: 41 - bànica da mi tùrat [laughter]
Eremija 5: 54 - felfèbel e bìl baštà mi
Eremija 5: 63 - kogà če um vìkam napràjte tè dàjte mi otròvə
Eremija 1: 68 - zapìšuva imenàta mi zapišàa gòvoro zapìsvat kakò govòrime
Eremija 6: 71 - à pa da vi kàža màk'a mi
Eremija 5: 74 - jà vìkam čovèče ìsprati mi pìsmo znàm da čèta če go pròčeta
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 5: 83 - pri čovèko da ne àrčat pàmetnici da mi tùra:t takìva ràboti
Eremija 5: 84 - a pa sinò mi parìčki
Eremija 5: 89 - əm nìema da mi tùrat i obgràda a ìnakᵊ bilì skàpi pàmetnicite
Eremija 5: 91 - e pa jà vìkam nè nèma da mi tùrite na mène pàmetnik
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 1: 104 - togàj kato mòžexme čìni mi se
Eremija 1: 105 - ne mì beše tòš te tòku tèško segà mi e tèško [laughter]
Eremija 5: 107 - tàm planinà pa mažò mi narèdi tovà vojnìcite d ìdat
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 3: 72 - sà èšte t'à kràvəsə mi pòjde nɛ̀gde
Mogilica 1: 79 - mè̟ne pɔ̀rvət mɔ̀ž mi puč'ìnə tùvə jɛ̀ səm se už'ènih i s
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 3: 80 - tugà vlɛ̀ze sìč'kutu f tèkezesè z'ɔ̀hə mi gu
Mogilica 1: 86 - žìvi mi sə həh
Mogilica 1: 89 - trìte sə mo mumìč'etə i mnògu mi sə dubrì
Mogilica 3: 91 - pə grədìnite mi nàmi flɛ̀ze regulàcijə tè gu zemàhə sìč'ku
Mogilica 3: 93 - nèje sìč'kutu mi gu z'ɔ̀hə
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Mogilica 5: 125 - ne znàm dalì šte i no mi napràvi fpečatlènie če
Mogilica 5: 158 - jɛ̀ce mi marì ne vɔ̀rši snəhìštesu
Mogilica 5: 161 - jɛ̀ce mi marì ne
Dolno Ujno: 40 - emi kažì mi kàk se prède vɤ̀lnata
Dolno Ujno: 82 - [laughter] ami mnògo mi e interèsno
Dolno Ujno: 85 - da mi kàzvaš da naùča mnògo
Dolno Ujno: 139 - da mi kàžeš kogà pèjat
Dolno Ujno: 297 - tr'àbva mi nèšto da mi kàže
Dolno Ujno: 297 - tr'àbva mi nèšto da mi kàže
Drabišna 2: 4 - à nə krùš'ite gà ut'ỳəm gà də mi dàvə krùš'i [laughter]
Drabišna 1: 12 - r'àž'eh lìste nòsim lìste nà kətò nòseh lìste pànnə mi
Drabišna 2: 17 - znàje me d'èt mi dàvə krùši
Drabišna 1: 24 - kulàtə mìnə snòpi i tùvə pàk mi e sč'upenə
Drabišna 2: 46 - mène kəkvò mi stànə
Drabišna 2: 47 - mògu lòš'u mi stànə màmo lòšu
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Drabišna 2: 80 - stànuvə erg'èn zəštò dòjde dòjdəh ìkə də mi dəd'èš'
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Drabišna 2: 150 - də mi nəprài màndžətə ìkə də mi izmet'è də mi iščisti
Kralevo 1: 11 - mòži vɨ̀kə č’e màlku mi plàtət əmə pàk b’è̝hme duòl’ni
Kruševo 2: 10 - dəšterìčkətà mi nəpràvu kùcəš'è i kùcəš'e càl m'èsec
Kruševo 3: 17 - əmi kažì mi nè če ne sɤ̀m vìždələ
Kruševo 2: 35 - i d'ètenc'ètu sì mi uzdravè tàə mòmə
Kruševo 2: 38 - ùbəvə mòmə əmi əku mi ustàneš'e krìvu
Kruševo 2: 40 - kəkvà kupn'à štèš'e ə mi bèš'e
Kruševo 2: 42 - tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə
Leštak 1: 37 - cənìte še mi nəpràiš sm’ètkə kàk sə
Leštak 3: 238 - na mèn tùj mi e ràbotata [laughter]
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 417 - eh kòlko ràboti mi kàzah
Šumnatica 2: 57 - às mu vìkəm nə m bràt mi slùšaj be mnògu ùbəvi pərì
Šumnatica 2: 58 - dàvət germàncite ùbəvə rənà dàvət vìkəm vàr tì nə bràt mi
Skrŭt 2: 1 - ami da rečèm da mi da mi kaeš inò vrème svàdbi godèži
Skrŭt 2: 1 - ami da rečèm da mi da mi kaeš inò vrème svàdbi godèži
Skrŭt 3: 2 - pa ìma štò da mi kažùvaš ama
Skrŭt 3: 4 - e pa za pràznici mòže da mi kažùvaš
Skrŭt 1: 61 - da mi te ne vìdat očìte počnàla da go tèpa
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 2: 174 - ne štòt na men mi go izm’ataš
Skrŭt 1: 196 - a še mi raskàžeš i tvòja tvòjata kojàto bèše drùkčija
Huhla 4: 10 - takà mi izglèždə tuka tu katu planinà vi
Huhla 2: 23 - tàtko mi e trìesti nàbor
Huhla 2: 25 - màjka mi trìes pèti
Huhla 1: 25 - du èj tùvə səm òd'lə bòsə nə učìlište nìšto mi n'è e
Huhla 3: 33 - gà utìde dòjde žèno zbèri mi l'àp kò vəzdìšəš b'è
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 1: 74 - gòsput' du segà d'èt mi e dàəl tàa tvà səm m bləgudàrnə
Bangejci 2: 37 - kàktu mə i ùčilə màjkə mi [laughter]
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Bangejci 1: 49 - òdix i mi pràvea snìmkə vìkət šìpuv'e
Bangejci 1: 51 - i ut vrèmitu bɤ̀brekə mi ut t'èšku dìgəni i
Bangejci 1: 55 - snìšen mi bɤ̀brekə ut t'èšku dìgəni ud ràbutə
Bangejci 1: 59 - prɤ̀s kulìčkətə iskàrvəx i bɤ̀brekə mi sə snišì
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Brŭšljan 4: 45 - bəštà mi š'e z'ème tujàgətə əku ne òdiš tə upàli
Černovrŭx: 66 - dušlè bugàti xòrə dušlè pretpriemàči bəštà mi sə srəmùvə
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Gela 1: 48 - koèto mi e interèsno
Gela 2: 50 - i tò vìka kvò mi si donèla màmo
Gela 1: 52 - ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
Gela 3: 59 - ednà ìmam ɨ fɤf ànglija zgà adnà vnùčka mi utìde f ànglija
Gela 1: 67 - òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Gela 3: 75 - plàštat mi mnògu hùbavu jèftina hranà ìmat šukulàde
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 1: 102 - ud edìnen du drùgen sì mi ustànne i ezgà pək
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Graševo: 42 - bəštà mi sì e ut tùkə
Graševo: 52 - ut tùkə sì mi e dà
Graševo: 57 - kakvà kɤ̀šta ste napràvili gol'àma a bàbo atidžè da mi kàžeš
Graševo: 74 - jà da mi kàžeš kakɤ̀f čeìs pràveše ednò momìče
Malevo/Asg 2: 5 - tɤ̀j.kətu pènsijətə mi e màlkə
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Malevo/Asg 2: 96 - i krəkàtə mə bul’èt š’ìpuve mi stànəhə vəf kulenàtə
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 4: 4 - s ugləftʌ̀ gi vìkəm də mi wòd’ət i jà wòrəm pòs’l’e
Pavelsko 4: 28 - kràvətə mi sə pə ut’èllə pàk z dv’è məgàrtɤ ut’ìdəme də ur’èm
Pavelsko 4: 101 - utstrən’ì ìmə ž’èl’ezu fkòpč’enu təkà mi ə tùkə drɤ̀škətə dərž’ìš’
Petŭrnica: 2 - baštà mi beše vɤ̀zrasen màjka mi be pò mlàda t’à
Petŭrnica: 2 - baštà mi beše vɤ̀zrasen màjka mi be pò mlàda t’à
Petŭrnica: 5 - màjka mi beše vràčkə̥ ut selàta dovàždaa òra tə gi cɛ̀ree
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 42 - da ne opùšta kòn’a i tìja mi vìkat òrɤtɤ ut stɤrnɤ̀
Petŭrnica: 44 - às vìkam kà še go pùšta tòj mi e stegnà: rɤkɤ̀tḁ
Petŭrnica: 45 - pristɤ̀pi edìn čovèk tàm lèko lèko go fanà otkopčà mi rɤkɤ̀ta
Petŭrnica: 46 - puštì kòn’a tòj pobɛ̀gna otidè si baštà mi izlɛ̀zi [cough]
Petŭrnica: 51 - màjka mi prigòtvila jàden’e nalè abe nie de kato decà slòbodno
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Sŭrnica 1: 22 - v burgàs ž’itàruvu sme òd’eli s məž’ɤ̀ mi nə puč’ìfkə
Sŭrnica 1: 45 - jà jà da mi kàeš tovà tvà še bɤ̀e poslèdno
Sŭrnica 1: 46 - da zəpišem da mi kàžeš kogà kàk
Sŭrnica 1: 93 - nàšie tòj ut smòl’en ìskəš’è mi mòjtu tr’ɤ̀tutu
Sŭrnica 1: 102 - n’èmə si dàm dəšter’ɤ̀tə à mə š’ə mi jə dəd’èš
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 1: 140 - kət puč’ìnə svekɤrɤ̀ mi ìdvəhà də gu vìd’et
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Vasiljovo 1: 42 - kòjto vèke kakvòto dadè̝ màjka mi baštà mi
Vasiljovo 1: 76 - l’ùškat i s’èki ìde làpva [laughter] abè takàva be mi
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 3: 43 - rəkìs’e ədnɤ̀tə es’à mùl’e nə ədnɤ̀tə mi skɤ̀sə ž’ìlis’è vrìt’
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Vŭrbina 2: 46 - kətu mɤ̀š’ wòt’i məžɤ̀ mi e hòdil də mi kəzəndɨ̀svə
Vŭrbina 2: 46 - kətu mɤ̀š’ wòt’i məžɤ̀ mi e hòdil də mi kəzəndɨ̀svə
Belica 2: 4 - jà da mi kàžeš kato pòčnete od žɤ̀tvata
Belica 1: 15 - emi na dvanàes gòdin me e zavèl baštà mi
Belica 1: 16 - màjka mi bèše bòlna g'oturùmen pa ìmax sestrà pò golèma
Belica 2: 18 - emi čorbadžìata mɤžɤ̀ mi svekɤr mì i mɤžète vṛ̀zvat
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 3: 123 - če izlèat po dvòra da mi napràvat čudesìi
Belica 2: 132 - tekà i pòsle trèbva da zamèsiš xl'àp àjde da mi kàžeš
Oborište 1: 1 - jà da mi kàžeš kə kàk mèsexte xl’aba vìe ednò vrème
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 1: 88 - jà da mi kàžeš
Oborište 2: 98 - vàjdudùlki segà prìmerno tàa mi e sestrà
Oborište 1: 105 - jà da mi kàžeš ml’àkoto kato
Sveta Petka 1: 1 - bàbo Eminè jà da mi kàžeš kato pòčneš i ostrižèš vɤ̀lnata
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Gradec 1: 2 - tì mi bèše obeštàla nèšto n'àkvi dùmički ə bàsni da kàžeš
Gradec 1: 23 - kvì bè ižèkcii še mi kùpite vìe
Gradec 1: 25 - kažète mi kvò tovà nè e tvòjta ràbota
Gradec 1: 30 - štò sa glèziš i mi udàri òn mène òsem inž inžèkcii
Gradec 1: 38 - màj izìkɤ mi počernèlo tùk tavà a be tè
Gradec 1: 50 - i sɤ̀ga mène mi e kèlata tùk do tavà peknà malkò sḷ̀nčička
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 59 - sɤ̀ga jà mɤ̀čim da mu kàžem da mi ku
Gradec 1: 60 - da mi napràat čorbìca ot štàvl'ak ama onì ne mòe mɤ razbèrat
Gradec 1: 63 - ustàta mi sa vèče otròven čovèk i tovà e [cough]
Gradec 1: 65 - tàa sàka kàe čorbà ot štàvl'ak i mi napràvea
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 88 - i jà kàžem na onàa nevèstica mlàda i onàa nevèstica mi kazà
Gradec 1: 90 - i sopštàvat tìja za sìn mi sìn mi vednàga dojdè
Gradec 1: 90 - i sopštàvat tìja za sìn mi sìn mi vednàga dojdè
Gradec 1: 100 - i izmòlia sìn mi tàm i pomàga ednà nevèsta da ama
Gradec 1: 107 - zaštò mi tegàva tì kazà takà tàa prìkaska kɤdè tavà
Gradec 1: 120 - štò pràim kɤ̀šta i mi trèbvat aršìn'e
Gradec 1: 124 - sè ìmam jà sìčka pàstrim onovà àj kɤdè mi e snimàl
Gradec 1: 125 - e tùka rɤcète mi snimàa òrata sìčko mi kazàa
Gradec 1: 125 - e tùka rɤcète mi snimàa òrata sìčko mi kazàa
Gradec 1: 126 - če rɤcète mi sa bilè istṛ̀pnale nè e trebvàlo tìja ižèkcii
Drjanovec 2: 6 - ùš ə ìskɤm mu də m’ dɤd’è tò du v’eč’ɤrtɤ̀ mi ìš’ti pàk
Drjanovec 2: 16 - màjki̥t'ȅ s'è mi vìkɤɤ kɤt kàžɤ è zɤ nàs bùlkɤ n'àɤ
Drjanovec 2: 30 - kòjtu n’àɤ màjkɤ n’àɤ dɤ ìdi nìjde tɤ̀j mi dužəl’à rèkuw
Drjanovec 2: 59 - t’à u kɤncilàrijətȁ ràpt’eše i ràwutta mi punɤpr’èdnə
Drjanovec 2: 67 - i du dn’èz dn’èšen jèpten’ mi j snɤxɤ̀ ɤmɤ ìmɤm jɤ
Drjanovec 2: 68 - zɤ mòjtɤ nɤ cànku ni gù kàzvɤm kòlkut mi j mɤ̀kɤtɤ
Petrov Dol 3: 19 - tàm sp’ìm z bəštàta mi ə mòjə č’ìču mi
Petrov Dol 3: 19 - tàm sp’ìm z bəštàta mi ə mòjə č’ìču mi
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Vladimirovo 1: 26 - emi jà sɤm od lexčèvo pa màk’a mi e od vlədimìrovu
Vladimirovo 3: 58 - znàči tovà mi e
Vladimirovo 3: 60 - l’ubìmoto rìbena čorbà da mi kàeš kàk ste praìli
Gorna Krušica 2: 21 - ìzvadàm go pa màjka mi i baštà mi žnìjat oràt tàm
Gorna Krušica 2: 21 - ìzvadàm go pa màjka mi i baštà mi žnìjat oràt tàm
Gorna Krušica 3: 25 - drugàro mi sedì do mène da a ìstkaam ta da se ožènim
Gorna Krušica 2: 35 - pri baštà mi sè kozàrka i ofčàrka
Gorna Krušica 3: 50 - è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska
Gorna Krušica 1: 116 - jàs ti go dàvam ə ev tì mi go dàvaš xristiènče
Gorna Krušica 1: 120 - tì mi go dàde evrèjče jàs ti go dàvam xristiènče
Gorna Krušica 1: 160 - pa na ednò bord’ùrče è tòlko čètiri prɤ̀sta è takà mi se podgɤ̀na
Tihomir 2: 1 - əm da mi kàžeš kàk mèsexte xl’àp ednò vrème
Tihomir 2: 119 - ami [cough] da mi raskàžeš segà ednò vrème kàk kàk žènexte
Nasalevci 1: 276 - na dèsnoto zatiskòl’ i mi [laughter]
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut