mlògu

Meaning: 
much
Lexeme: 
Other: 
adv
Linguistic trait: 

Lines where mlògu appears

Mogilica 4: 27 - es’è elè səm nəbòžnə mlògu jɛ̀ ne vɛ̀rvəm
Kralevo 1: 9 - əm mlògu bè̝še prekàrəhme bəjà gudɨ̀nɨ sə səs tvà
Kralevo 1: 22 - ràptehme mlògu mlàdi b’èhme mòž’ehme də ràptim iskàrəhme sɨ pərɨ̀
Kralevo 1: 24 - tütün s’èime mlògu tvà e svà segɛ̀ sme s’è̝li
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Stalevo 2: 6 - mlògu
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Sŭrnica 2: 147 - à mɤ̀č’ehmè sə mlògu nə vrɛ̀metu mlògu
Sŭrnica 2: 147 - à mɤ̀č’ehmè sə mlògu nə vrɛ̀metu mlògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut