mnògu

Meaning: 
very
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where mnògu appears

Izgrev/Vm 1: 11 - s sə mnògu màlku pènsijə z'è šejs'è lèvə p'èncijə
Izgrev/Vm 1: 18 - mnògu màlku b'ɛ̀š'e s pidis'è l'èvə i tɛ̀j si živ'ɛ̀jə
Rakovski: 2 - pedes'ɤ̀t i četvɤ̀rtə gudɨ̀nə bème mnògu sirmàški
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 3: 17 - bləgudàrni sme mnògu əmə tugàvə də ti kàže gòsput
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Garvan 1: 29 - tò b'èši mnògu ùbu nè j kət sigàna
Garvan 2: 33 - às slùšəm nə tòčkətə mnògu lòšəvu
Garvan 1: 50 - tò nəpràv'enu mnògu xùbavu à tɤ̀j idìn pɤ̀t nə tɤ̀j
Garvan 1: 57 - ut sr'ebrò mnògu xùbəvu
Garvan 1: 209 - l'ešt'àu tò krèp kət sətìn təkòs nəpràu mnògu xùbəf plàt
Babjak 4: 10 - əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə
Babjak 4: 18 - ne sɤ̀ mnògu ìtri što skàča:
Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Markovo: 27 - t’à mnògu ni e gul’àmə grədìntə è tàə kɤ̀štə gə nəpràvihmi
Malevo/Xsk 1: 191 - vɤ̀h n’è̝skə mnògu gur’è̝štu ìkəm gur’èštu nè gur’èštu
Mogilica 1: 89 - trìte sə mo mumìč'etə i mnògu mi sə dubrì
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Mogilica 1: 98 - səz dɔ̀skite dè sə enəkòvə mnògu hùbəvi ràbuti
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Drabišna 2: 113 - ìkə tì ìkə mnògu si puč'ern'àlə ìkə mnògu si putəmn'àlə
Kruševo 4: 103 - ùbəvu mnògu e ùbəvu tùk də ìmə vòdə znàš’
Leštak 1: 12 - mnògu t’ɤšku
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Šumnatica 1: 5 - màlku ìmə ràzlikə d’e ubàče mnògu màlku
Šumnatica 4: 11 - sìčkəd’e nə s’àku selò mnògu o udubrìən òrətə
Šumnatica 3: 140 - mnògu bème dubrè əmə
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Vŭglarovo 1: 37 - hùbəv l’àp stànə mnògu hùbəv l’àp
Vŭglarovo 1: 129 - sàmu càrəvičnu bràšnu stàvə mnògu blàk
Vŭglarovo 1: 133 - gà a tòpəl usòbenu mnògu
Bangejci 1: 35 - gl'èdəm mnògu pudred'ènu mnògu čìsto
Bangejci 1: 35 - gl'èdəm mnògu pudred'ènu mnògu čìsto
Gela 3: 70 - vìka màjko i tùka hùbavu vìka fasùl' berèm mnògu hùbavo zavèdena fèrmana
Gela 3: 71 - mnògu hùbava razbìrame se vìka pu anglìjski ama vəv gelà
Gela 3: 75 - plàštat mi mnògu hùbavu jèftina hranà ìmat šukulàde
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Stikŭl 2: 26 - a tùa sèj nərɛ̀duvàə nərɛ̀duvàə tè behə mnògu skɔ̀pi lənì
Stikŭl 1: 111 - vìkə mnògu čìstu zɔ̀rnu sə vìkə dukàrəlɨ tə vìkə nəkvò zgà
Malevo/Asg 2: 22 - i nə n’èjə rəbòt’ɛ səlkɤ̀m dɤ̀p tɤ̀j.kətu t’è sə mnògu tvɤ̀rdu dɤ̀rvu
Malevo/Asg 2: 28 - ràbutə n’èmə mnògu e slàba i pòsl’e nàš’ijə zənəjɛ̀t pòveč’etu ràbutə
Malevo/Asg 2: 31 - rəbòteme jèsenu vrème prez l’àtutu mnògu slàbu a segà i prez esentɤ̀
Malevo/Asg 2: 76 - nə mlàdite gud’ìni də kàž’e jàz bèx mnògu gul’àm xurəž’ìj
Široka Lŭka: 38 - mòjasa kɔ̀šta e mnògu stàra i na pɔ̀k’an e
Sŭrnica 2: 25 - mnògu ùbəf l’ɤ̀n stàvəš’e
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 216 - pək ìnəči n’è i mnògu xrənìtelnə
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Drjanovec 1: 8 - mòjtu d’ètstvu ni b’èši mnògu v’ès’ɤlu nu nɤ̀l’ kɤt sɤm zdràva
Gigen 2: 13 - bɛ̀še mnòu xùbəu mnògu
Tihomir 1: 188 - hà mnògu tɤ̀nko
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut