mnògu

Meaning: 
many
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where mnògu appears

: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Kozičino 2: 6 - tò mnògu pɛ̀ti tr’àbvə də sə nəwìvə nəwìvəne rəzvìvəne
Kozičino 1: 21 - zə mnògu ràpti [laughter]
Trŭnčovica 2: 14 - b’àgət is pulè̟tu tugàs ìməše pàšištə mnògu nèmaše izurànu kət segà
Trŭnčovica 1: 18 - utɨ̀vət səs mnògu karùcɨ əku e pò bugàckə dəšter’à
Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 1: 20 - mnògu drè̟hɨ tr’àbvə də kàžə mnògu drè̟ɨ ìmə
Trŭnčovica 1: 20 - mnògu drè̟hɨ tr’àbvə də kàžə mnògu drè̟ɨ ìmə
Trŭnčovica 2: 51 - nə də ìməme fìj grà ìmame burčàk ìməme s’àkvu imàjme mnògu nɨ̀vi
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 123 - upl'èt'eni i dɤ̀ski n'àkəde kədèt ni stìgə tò mnògu nəròt
Garvan 1: 126 - dà swədbàr:tȅ tàm tò hòrə mnògu tàm sə idè
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Garvan 1: 195 - mnògu às ìməm mnògu drèi səm ìmələ mnògu
Malevo/Xsk 1: 88 - sig’è̝ pumàci ìməme mnògu s pumàci̥te e gul’àmu [laughter]
Mogilica 1: 53 - ətkòle mnògu kuàt si bəh u nàs jɛ̀ səm čɛ̀k ud
Mogilica 3: 92 - kɔ̀š'ti nəgrədìhə mnògu sme ə zlubèni nìe usòbenu
Drabišna 1: 55 - əm mnògu sə màlku li sə
Huhla 4: 9 - ìməne nìvi mnògu òt' kòj kàzvə če nìe n'àməne nìvi
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Brŭšljan 1: 39 - ìməš'e səfs'èm màlku punəč'àlu ìməš'e biul'à mnògu
Brŭšljan 1: 42 - tugàvə ìməš'e bìuli mnògu kràvi ìmaše
Brŭšljan 1: 51 - svìni da i ìməš'e živòtni mnògu ubàč'e sl'et tvàskə
Gela 3: 33 - gl'ɔ̀dat sa sabìrat sa po mnògu ufcè
Gela 3: 51 - tɛ̀h glèdame sɤgà tò hòrata ìmat po mnògu ama
Gela 2: 89 - mnògu čèrnɤ buruvìnki pək tìi nəlì za za zrèniet
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Izgrev/Car: 1 - tə mumìče kətu bèhme mnògu sedènki zbìrəhme puprèl’ki i
Malevo/Asg 2: 16 - təkɤ̀f məter’àl mnògu gudìni rabòtehme tɤ̀j.kətu tugàvə rəbòteme nə rəkà
Malevo/Asg 2: 20 - sìčku si rəbòtehme nə rʌ̀kə a fpusl’ètstvie sl’ed mnògu gud’ìni
Malevo/Asg 1: 59 - bəhme mnògu xòrə tàm tàm ìməhə t’è s’èdem decà
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 47 - čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtə
Trjavna: 138 - mnògu dubìtək ìmə i
Vŭrbina 1: 20 - məslà [unintelligible] əmə pu mnògu òfc’e im’èhm’e
Vŭrbina 2: 55 - tì n’əmòj gl’ɤ̀dəj s’à mnògu kɤ̀šti nìj behme nè esòlku
Sveta Petka 3: 52 - n’àməše sàmu tɛ̀ bɛ sàmo [unintelligible] bɛ̀a mnògu təkòva hòrə nadzàde
Petrov Dol 3: 31 - jùl’ij tr’àə də duž’èn’im a kòjt ìmə mnògu n’ìv’i prudɤlz’àvə
Petrov Dol 3: 48 - č’i mnògu rəkòe ìməm’i š’e dòd’i n’àkuj v’etrùškə də prɤ̀sn’i rɤkòet’ȅ
Petrov Dol 3: 53 - ə krɤ̀š’č’ecə nɤpràjəm’i puž’ènəl’i sn’i mnògu sn’i ž’ènəl’i n’èskə [laughter]
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 2: 32 - sə mnògu xòrə tèə səd’ɤ̀t pò mnògu t’ut’ùn pək nìi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut