mnògu

Meaning: 
much
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where mnògu appears

Izgrev/Vm 1: 1 - kətu b'èhme mlàdi səs məžɤ̀ si mnògu ràbut'èhme
Rakovski: 3 - pručùjme mnògu pərɨ̀ či sə dàvə u sìlu rìsen tɤ̀rnufsku
Rakovski: 23 - nàj mnògu kilugràmɨ vɨ̀kə be tɨ̀ kəkvà si mɤ̀ničkə
Rakovski: 24 - kətu fəstɤ̀čə ə pək nàj mnògu kilugràmɨ berìš
Trŭnčovica 1: 8 - rəsklòn’enu mnògu nəkìčenu s jàbəlki sušè̟nə uòškə pàndelki
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Žitnica 1: 2 - mɨ ràbutə mnògu snòštɨ xudɨ̀xmi də berè̟m pipè̟r wòlele umurɨ̀x sə
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 2: 11 - mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ
Žitnica 3: 14 - məkàr.če se ùčeše̥ mnògu i skɤ̀səә̀ če ne sɤ̀m dàlə
Srebŭrna 2: 11 - mi sə srùvə pərɤ̀tə l’i b’èše pò mnògu kəkò b’èši̥ p’èt l’èvə
Srebŭrna 2: 103 - i tkàla si mnògu
Markovo: 36 - f tàə kɤ̀štə às pə mnògu trùd dàdəh vìkə zə unàə
Markovo: 44 - mnògu smi sə blɤ̀skəli əmə mnògu živòt ni dàl gòsput nə tìjə
Markovo: 44 - mnògu smi sə blɤ̀skəli əmə mnògu živòt ni dàl gòsput nə tìjə
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Malevo/Xsk 1: 115 - nàj mnògu s’èehm’ə žɨ̀tu i čàrevicə
Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Mogilica 3: 79 - kàk po dvè trì kràvi si imɛ̀hme sìč'ku imòt' imɛ̀hme mnògu
Mogilica 3: 88 - i pò màlku təgà sə hrànehə pòveč'e nemɛ̀š'e ɛ̀ce mnògu
Mogilica 1: 90 - mnògu me uvəž'ɛ̀vət jɛ̀ ti kàzvəm ìməm dvè unùč'etə
Drabišna 1: 79 - predìš' ne presɤ̀hnuvəši sàə gudìnə mnògu prisɤ̀hnə tàə r'àkə
Kruševo 2: 3 - màž'eš' vrɤ̀zvəš' i mnògu e minàvəlu
Kruševo 4: 61 - turòt nìvite stàvə mnògu ž’ità t’à kət ìde də ž’ɤ̀ne
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Šumnatica 3: 90 - [laughter] n’è mnògu muabèt pràime n’e mnògu muəbèt
Šumnatica 3: 90 - [laughter] n’è mnògu muabèt pràime n’e mnògu muəbèt
Šumnatica 3: 93 - mnògu muəbèt pràime mnògu kənà da pràm təkàv e žyòt’ə
Šumnatica 3: 93 - mnògu muəbèt pràime mnògu kənà da pràm təkàv e žyòt’ə
Šumnatica 3: 112 - è tò mnògu ràbutə ìmə nə žènckutu
Šumnatica 3: 190 - sid’ì du mnògu
Šumnatica 3: 198 - nàj mnògu ədìn dvà mɛ̀səcə i rəzvəlì sə
Šumnatica 3: 199 - jə əmə burkànete sed’àt mnògu burkànete mnògu
Šumnatica 3: 199 - jə əmə burkànete sed’àt mnògu burkànete mnògu
Šumnatica 3: 243 - n’ìti ìmə àbe mnògu ràbuti bè mnògu mnògu
Šumnatica 3: 243 - n’ìti ìmə àbe mnògu ràbuti bè mnògu mnògu
Šumnatica 3: 243 - n’ìti ìmə àbe mnògu ràbuti bè mnògu mnògu
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 4: 32 - nɤ̀j mnògu əm ufc'è̝ kuz'è̝ gl'èdəjne əm kun'è̝ ìməh
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Brŭšljan 4: 22 - nɤ̀j mnògu rəstè pu k'ìsel'ic'ite
Brŭšljan 4: 25 - ednì kìseli nə kìselcite se fàštət mnògu
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Malevo/Asg 2: 77 - mnògu igràex xurò i sə səbìrəme ergènite fsìčki i mòmite
Malevo/Asg 2: 95 - od mnògu ràbutə pòčnəə də mə bul’ʌ̀t rəcète rəkìte
Sŭrnica 1: 50 - uvəž’àvəš sə ubìč’əš sə ìməš sə s nèjə mnògu
Sŭrnica 1: 55 - štòm sə mnògu ubìč’ət s nègu
Sŭrnica 1: 82 - ə pə ìnəč’e kət sə mnògu ubìč’ət i təkvònət
Sŭrnica 1: 104 - mnògu ìməš’e želànie əmə
Trjavna: 221 - izgur’è mnògu sùšətə gul’àmə tɤ̀z gudìnə i rànu sìčku primìnə
Trjavna: 253 - tò rəzbìrə mnògu rəzbìrə nàči
Vasiljovo 1: 99 - nìe sèeme tùka ìmame nìva gol’àma ìmame kukurùs mnògu
Vŭrbina 3: 90 - tò nè kənu nuvànəkən kənu tràkturən pu mnògu tò pu màl’ku
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Petrov Dol 3: 21 - də ž’ènim mnògu xrənà im’ème
Petrov Dol 1: 51 - àjdi də si ut’ùəm či mnògu ustàna [cough]
Petrov Dol 1: 53 - [cough] mnògu s’əd’àx àd’i vèč’i č’e duwìždən’i vìj š’ə ìdvət’i nìj š’ə ìdvəm’
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 2: 32 - sə mnògu xòrə tèə səd’ɤ̀t pò mnògu t’ut’ùn pək nìi
Iskrica 2: 63 - əmə nə mène mətemàti̥kə̥tə mi vər’èše mnògu əmə nəlì n’àməw pərì
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut