mòjta

Meaning: 
my
Gender: 
f
Lexeme: 
Other: 
adj
Definiteness: 
def
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where mòjta appears

Vŭrbovo 2: 15 - nèma mòjta glàva e zdràva
Vŭrbovo 2: 17 - če izdržì mòjta glàva
Bansko: 46 - mòjta màjka a pràveše sos ə pɤ̀ržena tìkva bèz vòda
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Petrov Dol 2: 16 - emi mòjta màjka inò vr’ɛ̀mi stàwələ hɤ
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Gorna Krušica 3: 33 - tàa mòjta màjka ošlà zainèla od ednì xòra
Tǔrnjane 2: 72 - i sɤm navadàla mòjta màjka
Tǔrnjane 2: 74 - mòjta màjka sè vìkaše bòže màle jà sɤm dṛ̀ta pa
Glavanovci 3: 68 - boksàva i varvàra xòdexme na varvàra s kòšničèta mòjta sɤm ja praštàla

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut