mu

Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Dolno Draglište 3: 8 - pèš mu vìka:me nìe nè fùrnə a peštà
Gela 1: 29 - mɔ̀čad da mu dadɔ̀t da làpne slàtku da si làpne
Petrov Dol 1: 46 - š’e mu nakùp’ə drèxi de i obl’àka t’à i d’it’ètu də ubličè
Petrov Dol 2: 91 - pr’àsnu s’ìr’en’e pràj slàgəmi p’ìt’it’ȅ mu ba i màlkit’i d’ecà
Vladimirovo 2: 39 - štòto zavìvame i navùšta dèt mu vìkame takòvo koto parcàle
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Breste 1: 93 - na tùj kàk mu sa vìka na tìja

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut