n

Meaning: 
[…]
Lexeme: 

Lines where n appears

Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Golica 4: 12 - mi n mamùl':t'ȅ mòž də sə dəržɛ̀t ma drùga gùnna sùša
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Mogilica 6: 90 - nəprèš n nemɛ̀še kulì tùkə pu s'èlusu segà imàt s sɛ̀ki
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Stikŭl 3: 29 - drùgu sèlce ìmə tə tùkə imɛ̀še n nə hòro tùkə igràha i
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 3: 33 - e màslo šte si potskvàsiš mlèko š n prèsno kìselo
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Vladimirovo 3: 72 - i lùk čùščici nətùraš i č čùbricә̥ n
Nasalevci 1: 84 - arèkše li te onà takà pa jà če te n
Baskalci 1: 160 - n nìe nә ednàk ne mòš ne də i izmɤ̀zeme jàs pùštәm tàa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut