n'àmə

Particle: 
neg
Verb form: 
fut
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where n'àmə appears

Drabišna 2: 7 - e nòu dèn də b'àhte dušlìli seà n'àmə najete ìč' krùši hìč
Huhla 2: 4 - əmi šə id'èš n'àmə drùgu̥ màndžə n'àmə tvà də ìmə
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 5: 18 - kətu nìkuj n'àmə də idè nì d'àte nì s'à bàgreni icà
Huhla 5: 22 - m'èsu n'àmə də idène pɤ̀rvətə nd'àl'ə ə du ftòrətə ši idène
Huhla 3: 24 - t'è sàmu mòjte n'àmə də z'ème utrinɤ̀tə dòjdəhə ə vàj vàj
Huhla 6: 51 - n'àmə sə vɤ̀rne segà
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 2: 65 - təkà i təkɤ̀i zənəred'àvəhə màjkit'e n'àmə gi pùsnete əmə
Huhla 6: 96 - wòt' ur'èš nə čàsnu n'àmə də ur'èš nə čàsnu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut