nèmaše

Particle: 
neg
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where nèmaše appears

Eremija 2: 1 - a ednò vrème kato nèmaše dɤ̀š dɤ̀lgo vrème ìmaše li
Eremija 1: 4 - nèmaše i četvṛ̀to nèmaše i četvṛ̀to
Eremija 1: 4 - nèmaše i četvṛ̀to nèmaše i četvṛ̀to
Eremija 1: 135 - i dòš nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Dolno Ujno: 20 - bòlen dèdo nèmaše li takà bòlen dèdo
Dolno Ujno: 166 - i nèmaše tòk a na làmba se svèteše làmbi
Dolno Ujno: 201 - nè nè pìen'e nèmaše
Dolno Ujno: 208 - à èja tòa nèmaše tìja ràboti [laughter]
Gorno Vŭršilo 1: 8 - varšèm pa nèmaše togàva kombàjni s vòlovete d'èe d'èe
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Belica 2: 130 - xambàr nèmaše li
Oborište 1: 3 - n nèmaše fùrni nalì tùk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut