nìštu

Meaning: 
nothing
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where nìštu appears

Kolju Marinovo 1: 58 - n’è pòd’nicə ustàna v’èči n’è nìštu [laughter]
Kruševo 1: 65 - nìštu ne dùməše
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 1: 79 - nìštu ne sì e izumìlə
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Stikŭl 4: 54 - nèməm sin nìštu si kurdìsuvəmə sə pək jɛ̀ səm nè zə kurdìsvəne
Stojkite 1: 30 - a sùš’ɛ nìštu ne nakùsihme nìkakva gɔ̀ba nemɛ̀še sàa gudᶤìna
Sŭrnica 3: 113 - nìštu ni uzìrə
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne
Sŭrnica 3: 126 - nìštu ne smè č’ùvəli
Sŭrnica 3: 128 - nìštu ne smè n’èmə si
Sŭrnica 3: 130 - nìštu ne smè
Drjanovec 2: 18 - drùgu n’àɤmi nìštu kràjnu b’èdni e či nə kujà kɤ̀štɤ dɤ ìdɤ
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Iskrica 1: 10 - səm živ’àlə pri t’àh nìkuj nìštu ni mì i rikɤ̀l

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut