Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1pl

Lines where nì appears

Kruševo 3: 117 - i nì ustər’èvəme vèjk’e
Stalevo 2: 27 - kərəmànk’i̥t’i̥ nì ìməme tùkə əmə
Stikŭl 4: 19 - kəkvònu smɤ pulučɛ̀vɤlɤ dè sɛ̀nu nì nàj smə pulučɛ̀vɤlɤ sɛ̀nu
Stojkite 1: 24 - nì sa čɔ̀stu sr’ɔ̀štame sas drùškise səz bàbicìse gà kurdìsame

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut