Meaning: 
for
Lexeme: 

Lines where nə appears

Kozičino 1: 35 - i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏
Kozičino 1: 35 - i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏
Kozičino 1: 91 - təpəwdž’ɛ̀ri nə s’àko s’èlo ìmə wɑ̀l’ət gi kòz’ənik
Kozičino 1: 143 - kətu pùsn’i tu̥ n’ègu plàt plàt d’èt š’ə go š’ìjmi nə mɛ̀ž’itɛ̏ jəmurlùk
Kozičino 1: 145 - d’èt š’e šìjmi nə mɛ̀ž’it’ɛ̏ plɑ̀t za gɑ̀št’i
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 159 - a nə dòlu nə kòlko bɛ̀ dɛ̀lgo?
Srebŭrna 1: 85 - u pèto u p’ètok še nəpràət zàsefki̥t’ȅ sə nə jergèn’u
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 109 - də nəl'àe nə n'èhi̥ t'à pək am'èn jə z'ìmə prebɤ̀rnə
Kovačevo 1: 124 - kòj ìmə kədifè kòj k’i šìjət nə mumàtə kədifè
Kralevo 1: 17 - nəpràihme nə edɨ̀nə bràt tàm dòlu dònətə mahlɤ̀ ədnɤ̀ kɤ̀šticə
Kralevo 2: 18 - əmi pràime si kulàč’etə nə dicàtə
Kralevo 1: 58 - gl’èdaj èj tùkə nəberàlə enə kòf nə [unintelligible]
Kralevo 3: 69 - kràl’u nə tòə vujvòdə ìmetu̥
Kruševo 1: 10 - nə nàš’ijə dùməm tugàvə š’ə gi š’e jə izurème
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 3: 394 - də ìdim nə tàə č’ɛ̀s
Šumnatica 3: 112 - è tò mnògu ràbutə ìmə nə žènckutu
Bangejci 2: 49 - še si uputrebìš nə məžɤ̀ šə uplit'èš fən'èlə
Brŭšljan 1: 49 - nə mnògutu grùpətə ž'ivòtni mu vìkəme mu dùməme svì
Brŭšljan 1: 77 - kujìtu sə tòpli kujìtu sə təkà duvàdət nə nə zàvet
Brŭšljan 1: 93 - lìsnikuf furàš' nə n'àkuj pràexə i tò vəf màlku kulìč'esvu
Černovrŭx: 50 - zbìrə sə c'àlutu s'èlo nə jàdene i nə pìene
Černovrŭx: 50 - zbìrə sə c'àlutu s'èlo nə jàdene i nə pìene
Stikŭl 4: 22 - žə ìštət nə nègu pərì də plàtəmə
Stikŭl 4: 25 - že i skɔ̀pu nòčo vìkət pètstòtɤn l’èvə nə dèkər
Malevo/Asg 2: 84 - dəgìte nə bɤ̀čvətə gi pràv’əm po ednòvrèmešnu si òšte
Pavelsko 4: 71 - pàk nə dubìtә̥kə tɤ̀j m’èlim’e jə stàvə sìtnə kotu jə vərš’ìjeme
Hvojna 1: 9 - dàž’e i nə decàtə pràvehə pìl’etə də sə ràdvət ud uš’m’èr’
Stančov Han 1: 45 - ò kòlku sәm tәkàlә nә dәštirìti o
Stančov Han 1: 47 - čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtə
Stančov Han 1: 47 - čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtə
Stančov Han 1: 48 - nə mumìčetətə̥ təčèhme ba sìčku i plәtnòtu sìčkutu sìčkutu sә tәčèši
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Vŭrbina 3: 49 - i də jɛ̀m nə həzɤ̀r’ [laughter]
Vŭrbina 4: 67 - pràət nəgrɛ̀fki nə dubɨ̀tək nezəvìsimu nə dubɨ̀tək sme pràili
Vŭrbina 4: 70 - nə gərdìte i nə dubɨ̀tək dàže ispòlzəme ərpɤ̀tə i nvà e ərpɤ̀tə
Petrov Dol 3: 92 - nə məž’èt’e
Vladimirovo 3: 73 - nə rìbata sə tùra u čorbàta čùbrica sàmo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut