Meaning: 
of
Lexeme: 

Lines where nə appears

Trŭnčovica 1: 13 - utɨ̀vət nə mumàtə nə mumčè̟tu rudɤ̀ utɨ̀və u mumàtə
Trŭnčovica 1: 23 - i dɨ̀gət drèxite nə mumàtə utɨ̀vət vè̟če vəf mòmkuvite dvòri
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 48 - tɤ̀j mu bèše ìmetu nə čìči nə bràta nèču žə dɨ̀gneš
Trŭnčovica 2: 83 - ə če že kusɤ̀ gul’àmətə sestrà nə mòjtə màjkə
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Repljana 1: 99 - ednì pa napraìli gòre po kràištata na nə livàdete
Srebŭrna 2: 84 - nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilà
Srebŭrna 2: 84 - nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilà
Garvan 1: 70 - nə krɤ̀sniku nə krɤ̀snictə nə pòpu i v'èč'e̥ sme venč'èni
Garvan 1: 70 - nə krɤ̀sniku nə krɤ̀snictə nə pòpu i v'èč'e̥ sme venč'èni
Garvan 1: 70 - nə krɤ̀sniku nə krɤ̀snictə nə pòpu i v'èč'e̥ sme venč'èni
Babjak 3: 18 - ergènetò sə ukrəlì ot onàa məəlà nə mumìte
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Markovo: 7 - či d’àdu tòt’u nə d’àdu mu nə mɤžɤ̀ mi d’è
Markovo: 7 - či d’àdu tòt’u nə d’àdu mu nə mɤžɤ̀ mi d’è
Malevo/Xsk 1: 207 - prenàs’ənetu nə snòpet pòčvəme də vərš’è̝me səz dikàn’ətə
Malevo/Xsk 1: 238 - nə hərmàn’e ìməše vijàl’ki i pòčvət səs vijàlkətə
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Kovačevo 1: 78 - šišèto a fəf pàzuvàtə nə svikərɤ̀
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kruševo 3: 72 - ìməm i tkànu bəjà tkànu nə mumàtə ìməme
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Stalevo 4: 33 - u nə mòjə d’àdu u brətoč’e̝də d’àdu gòd’u b’è̝še ərgàt’ɨn
Stalevo 3: 43 - tɤ̀j li nàj gɤ̀sto nə tovà
Stalevo 4: 54 - d’au nə d’àdə brətoč’èdə d’è d’àdu gòd’u təkà nə səv’ètvə
Vŭglarevo 1: 47 - gredɨ̀te nə kɤ̀štətə gà prukàp’ət tugàvə bɨ̀l izm’èsen hl’àbə [laughter]
Vŭglarovo 1: 49 - gredɨ̀te nə kɤ̀štətə gà prukàp’ət tugàj i bɨ̀l izm’èsen hl’àbə
Brŭšljan 1: 9 - kətu brigədìr pɤ̀rvite gudìni sl'et tvàskə i pretsedàtel' nə t'èkezes'ètu b'èx
Brŭšljan 1: 24 - nə ràbutə vəf živutnuvɤ̀tsvu̥
Brŭšljan 1: 69 - i neuàgnenite bəškɤ̀ i zə xrànenetu nə àgnetətə pàk bəškɤ̀
Černovrŭx: 36 - tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
Stikŭl 3: 19 - e tùkə dètu ìmə otvòd nə češmìcətə ədnə studènkə vudìcə
Stikŭl 4: 21 - əmə əzgà žə ìštət nə nɛ̀ə dèkəre kòlkunu sɨ ràbutɨ̀lu
Stikŭl 2: 103 - à iskàrvəme hi nə slìfkite gà uzrɛ̀jət hùbəvu um’ɔ̀knət
Zabernovo: 39 - slàmətə jə zìmə vɛ̀terə ž’ìtutu pàdə tùkə nə drùgətə stɤ̀rnə
Malevo/Asg 2: 39 - sled məgàretu tùr’e bràdvəta i triònə kàč’əm se nə səmàrə nə məgàretu
Malevo/Asg 2: 85 - nə ògən gi nəvìvəm i im dàvəm fòr fòrmə nə dəgà
Pavelsko 4: 29 - səs ə ìməhm’e ìməh təkwòvə nə bràtə ž’enà zəv’èdəh i
Hvojna 1: 15 - d’èt sə bilì l’ùl’kite nə decàtə nə təvànə nə bàdəmətə
Sŭrnica 2: 44 - məzninɤ̀tə də izləz’è serɤ̀tə nə vɤ̀lnətə pupàriš’ jə təkòənə
Sŭrnica 1: 115 - nə mùtetu
Sŭrnica 1: 127 - nə mùt’etu tràmpuski z bubàjku mu
Sŭrnica 1: 131 - i nə nə nə ònijə mòə vìkə pubràtim rəstɤ̀t d’əcà
Sŭrnica 1: 131 - i nə nə nə ònijə mòə vìkə pubràtim rəstɤ̀t d’əcà
Sŭrnica 1: 131 - i nə nə nə ònijə mòə vìkə pubràtim rəstɤ̀t d’əcà
Vŭrbina 1: 15 - nəkàstrenu nə lìsnici i hrànehme gi enèj i pəs’è n gi ufč’ɛ̀r’
Vŭrbina 3: 88 - mu klədɤ̀t pàl’ešnik nə jəgùptene iskuvàtu i uràlunu izd’èlənu esèj
Sveta Petka 3: 55 - pu təvà pu dzədìjətə mə nə pròstə dzidərìjə
Petrov Dol 1: 10 - i mìnələtə gudìnḁ inò bèbi pàk xvɤ̀rl’ən’i nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 15 - xvɤ̀rl’en’i nə b’èb’i nɤprìm’er’ xvɤ̀rl’emi kàzwət sià n’àkuj žinà
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut