Meaning: 
by
Lexeme: 

Lines where nə appears

Mogilica 6: 17 - nə rəkà gu m'èsiš də pətk'ìsne gà pətk'ìse tugà
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Huhla 6: 19 - nə sìčko na rəkà li perèš
Vŭglarevo 1: 14 - nə rəc’è nə rəc’è
Vŭglarevo 1: 14 - nə rəc’è nə rəc’è
Vŭglarevo 1: 15 - nə rəc’è
Vŭglarevo 2: 44 - nə rɤ̀kə vejàlkətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut