Meaning: 
at
Lexeme: 

Lines where nə appears

Kolju Marinovo 1: 30 - nə məgəzìnə kvò ìma kàk marìjke ili ne sì òdila
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Kozičino 1: 127 - i nìj gu vɛ̀rš’ehmi səgà v’èč’e nə nàštȅ gudìn’i nàštȅ d’əcà
Kozičino 1: 159 - a nə dòlu nə kòlko bɛ̀ dɛ̀lgo?
Izgrev/Vm 2: 2 - kətu vərš'ɛ̀hmi znàč'i nə xərmàn znač'i m č'àkəmi murenìn utsvərš'èm
Izgrev/Vm 1: 2 - hòdihme nə nìvə tàm ž'e ə ž'ènim nə nìvətə spìm
Rakovski: 12 - kəkvò pràime s'ɤ̀dnəjme nə sinìjətə tàm də jədìm nə màsətə
Rakovski: 12 - kəkvò pràime s'ɤ̀dnəjme nə sinìjətə tàm də jədìm nə màsətə
Rakovski: 21 - nə drùgijə d'ɤ̀n pàk dudì zəvàri nɨ nə blòkə tàm
Trŭnčovica 2: 2 - səm ustànələ ud mòjə bəštә̀ siràče nə gudɨ̀nə i pulvɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 5 - i stànəj nə òsem dè̟vet gudɨ̀nɨ d’àdu ìməj nə pedesè̟, gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 79 - i tɤ̀j səm prekàrvələ živòtə nàj nə sè̟tne
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 3: 5 - nər’àt n’àmə nìj sɨ mòeme nə nɨ̀vɨte kətu
Srebŭrna 2: 2 - dà sə srigɤ̀t əmə nə vr’èm:tu ufc’ète vɤ̀lnəta b’è skɤ̀pə b’è
Srebŭrna 1: 102 - tùj nə zàsefki̥t’ȅ dèt tə brɤ̀snət tì ə u četvɤ̀rtək tə brɤ̀snət
Srebŭrna 2: 157 - nə starì gudìni in’ète bil’à gi nəpràime tàm u pi̥šnìk’u
Garvan 1: 197 - t'ès ə bùl'kit'ȅ nə ə stər'èškiu dòm ə stər'èškiu dòm nəlì
Garvan 1: 199 - təkòzvət nə kəf'en'ètu tàm ìmə grùpa mlàdi tɤ̀j bùl'ki
Babjak 2: 15 - pòsle mèleme nə vrèmetò gu jədɛ̀hme zə hlɛ̀p
Babjak 2: 19 - tuvà žìtutu mèlehme nə mèlnici mèlehmè i sɛ̀ejə ženìte
Babjak 3: 30 - nə vrɛ̀metu trì čètiri pèt dènə ìgra: pɛ̀aja vesèleja sе̥
Dolno Draglište 1: 1 - nə svàdbətə ednò vrème gàt se ìdeše zə bùlkətə
Dolno Draglište 1: 36 - bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə
Markovo: 73 - pumàgəme nə màm’ini dičàtə bàvim nə kɤ̀rɤ rəbòtim ut ftòri kla
Markovo: 100 - i tàm sme sɤ zglèduvəli nə sid’ànkə̥tə̥
Markovo: 104 - v’èčər v’èčər nə sid’ànkətə əmə tò kòlku idìn m’èsəc li
Markovo: 108 - nəčàlutu nə uktòmvri
Markovo: 154 - štòto nìe ne gò znàem znàči xarèsvat se dvàma mlàdi nə
Markovo: 156 - nə sed’ànkata
Malevo/Xsk 2: 26 - t’à nə usəmdesè̝ i dv’è
Malevo/Xsk 2: 31 - d’ètu sìgurnu v grədɤ̀ nə usemdesè i dv’è
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Malevo/Xsk 1: 186 - càl’ d’è̝n nə nɨ̀vətə jɛ̀
Malevo/Xsk 1: 217 - nə hərmànə
Malevo/Xsk 1: 219 - nə hərmàn’e tr’avə də mu kɤ̀lcəš trevɤ̀tə də gu č’ɨ̀stɨš
Eremija 6: 75 - e kakò naučì vɤ̀lkət vìe nə v goràta
Mogilica 3: 29 - si jə už'ɔ̀neš' i jə vər vərhɔ̀t nə hərmàn
Mogilica 1: 31 - isperèš' jə rəš'č'èš'eš' jə i jə nəvlàč'iš' nə fàbrikənə vlàč'ət
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 1: 81 - tə nə dvàese ustànəh duvìcə s ədnò dɛ̀te
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Drabišna 1: 45 - təkɤ̀vu b'àš'e də gi ispìliš' nə tòplutu̥ sìpi nə ədìn pən'èr
Drabišna 1: 66 - nə nàž gudìni əku ìməši tòu pluštàt ìkəm kɤ̀vi hurà
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Drabišna 2: 105 - nə krəsìvə èj krəsìvə mòmə gà puglènnələ gòre nə dərvòtu
Drabišna 2: 138 - nə dòrə səkà nə vrətàtə i ədnɤ̀ zə zlàtni d'èt fərlìlə pepeltɤ̀
Godeševo 4: 2 - əmi nə ərmàn sutrintɤ̀ stàvəš rànu
Godeševo 4: 3 - nəsàždəš snòpete nə ərmànə gi slàgəš rəstɤ̀jləž gi ùbəvu
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Kovačevo 1: 188 - zàdenì gu igràjəh nə unuvà vr’ème jàs ohò sn’àk du kul’ànu ə
Kovačevo 1: 204 - zàreži gu nə dumà nèku gu čùvə jàs k’e dòə nə pòrtətə
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kruševo 3: 34 - še à pr’ed’èm tàm nə dəràcite̥
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Šumnatica 3: 30 - nə visàt idnì nə če̥šm’àtə
Huhla 5: 15 - əmə kɤ̀g də n tòj b'a nìj ìməjne zbòr nə velìgd'èn' gol'àm
Huhla 5: 17 - še izlepìne nə velìk.četvɤ̀rtək še ubàgrime icàtə i velìgd'èn'
Huhla 1: 20 - kət è unvà làjnu d'ètu e tàm nə təkɤ̀utu
Huhla 5: 26 - təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə
Huhla 5: 26 - təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 1: 57 - dà nə ədnò zə gu m’è̝tnəš pitnàese hl’àbə
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 164 - zə hl’àb bèš’e tvà tvà iskàrəš nə m’èlnicə
Brŭšljan 3: 9 - nə udenìcətə š'e z'èmeme kulà səs dvàes trìese krìni
Čokmanovo 1: 18 - im'ɛ̀š'e hòru gul'ɛ̀mu tùkə nə pərəklìsč'ek' udgòr'e hòru sə pàk vɔ̀rnehme
Gela 1: 26 - nə dèvɤd gudᶤìni hòdɤl vəv belumòrietu s òfci təkà pək ezgà
Gela 1: 28 - pək pək ezgà nə dèv'əd gudᶤìnɤ gu slɤ̀g'ɤt namàzanku i
Gela 1: 37 - pək nə tɛ̀hnine gudᶤìnɤ hòdejà z dubᶤìtak sigà imɛ̀ i dəcàtɤ
Stikŭl 3: 161 - nìj smə tùka bəlìli nə ràbuta te tùka pàk ufčɛ̀ri ìma
Malevo/Asg 2: 3 - nə sedemdesè i šèz gudìni pàk mɤ̀č’əm də ràbut’e zənəjɛ̀tə
Malevo/Asg 1: 41 - nə žʌ̀tvə
Malevo/Asg 1: 57 - nìe kətu̥ stànəhme v’èč’e ž’èneni nə màsi jəd’èm’ə
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Malevo/Asg 1: 60 - sìčkite kət nəs’ʌ̀dneme nə pərəl’ʌ̀tə
Malevo/Asg 1: 64 - nə pərəl’ʌ̀tə i f ədnʌ̀ kùpə sme jàli vìkəme gu giv’èč
Malevo/Asg 1: 72 - səz bràdvə nə dnò dʌ̀rvu tə də sə pò kʌ̀si
Malevo/Asg 2: 78 - tàm nə ednò spec’àlnu m’àstu kədèt mu kàzvəm’e igrìšte
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Momčilovci: 5 - ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni
Momčilovci: 9 - du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i
Hvojna 3: 3 - nə nàj ràvnətə pul’ànə še izber’ème še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 1: 13 - kugàtu sə zəguv’àvə zə velìgden nə pùs gu vìkəme zàguv’èznite
Hvojna 2: 39 - v’èč’e nə fud’enìcətə ìməhm’e pròsti fudenìci̥ səs kàmək sə vərt’ì
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Stančov Han 3: 4 - tùkə imòt tùkə uvòšneni drəfčètə nə vrèmitu
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Sŭrnica 3: 15 - post nə po nə n’àkɤde i vìkat pòstadžìjkata
Sŭrnica 4: 23 - miz’èrni ràbuti b’àhə nə vrɛ̀metu
Sŭrnica 1: 33 - tòj slùž’i tùk nə òrlinu d’èt je jəzuvìrə
Sŭrnica 3: 87 - nə visòku sme hil’àdə i dvèstə
Sŭrnica 2: 115 - kəd’è də ìdiš’ nə inò vrɛ̀me nɛ̀mə kəd’è n’èmə kəd’è də ìdiš’
Sŭrnica 2: 131 - tvà nə sɛ̀ki r’ɤ̀t pu ednà stìskə brəš’nò urɤ̀ž’enu brəš’nò
Sŭrnica 1: 142 - nìj òdihme də vìdim n’ègu nə pugrib’ènietu si òdihme
Sŭrnica 2: 147 - à mɤ̀č’ehmè sə mlògu nə vrɛ̀metu mlògu
Sŭrnica 1: 180 - nəbizàvələ gu nə cvìk štòt nàštu d’ɛ̀te
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 3: 13 - tə gu nə esòlku nədəl’è̝č’e nə nəpùskəme
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Vŭrbina 4: 85 - sìčkutu sə pràeše nə mèsnə plòč’e
Belica 2: 108 - nə vodenìcata šmìrgel kàmik si se vṛtì è tòlk'uo kolò
Petrov Dol 1: 31 - žinàta spìra sa vɤ̀nka bùlkata udvɤ̀tr’ɛ i nə prəgɤ̀
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Iskrica 1: 57 - a brɤs nə brəsnèlata kvò se e pràilu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut